СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  В БЕЛОГРАДЧИК СТАРТИРА ПРОЕКТ  ЗА САНИРАНЕ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - Виж повече   |  

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ИМОТИ 1532, 1533, 1534 И 1535, КВ. 72 ПО ПЛАНА НА БЕЛОГРАДЧИК

О Б Я В Л Е Н И Е

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129 АЛ.2 ОТ ЗУТ, И ЧЛ.131, АЛ.1 И АЛ.2 Т.1 ОТ ЗУТ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД № 596 /24.07.2018Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Е ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА    Проект за Изменение на Подробен устройствен план –план  за  регулация  / ПР/  на  имоти 1532, 1533, 1534 и 1535, кв.72 по плана на  Белоградчик, за които e отреден  УПИ VIII – 1889, на осн. чл.134, ал.2, т.5  от ЗУТ.

`