ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА РОБЕРТ БЪРНС - Виж повече   |  „БЕЗПРЕДЕЛНИЯТ КОСМОС НА ЧОВЕШКИЯ УМ“ - Виж повече   |  

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 КЪМ ЧЛ. 4 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ОБОСОБЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛАСТ ВИДИН, УЛ. „ЛОЗАН СТРЕЛКОВ” № 18, С ПЛОЩ 100 М2”

`