ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА РОБЕРТ БЪРНС - Виж повече   |  „БЕЗПРЕДЕЛНИЯТ КОСМОС НА ЧОВЕШКИЯ УМ“ - Виж повече   |  

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 37и, АЛ. 6 от ЗСПЗЗ

`