ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИ ЗА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2019 - Виж повече   |  

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОГРАДЧИК, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект за изменение и  допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Белоградчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет страницата на община  Белоградчик, се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Белоградчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на e-mail: obs_belogradchik@abv.bg или писмено в Центъра за услуги и информация в община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6, Общински съвет – Белоградчик. /дата на публикуване: 20.04.2018г./

Мотиви:

  1. ПРИЧИНИТЕ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО:

Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, в сила от 23.01.2018г., запази повечето от функциите на постоянните комисии към общинските съвети в материята на конфликта на интереси и заедно с това им вмени  някои нови.

            На постоянните комисии е възложено да приемат декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на кметовете на кметства /§2, ал.2 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ/, както и да извършват проверки на тези декларации и производства за установяване и санкциониране н конфликт на интереси на тази категория лица /§2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ/.

            Редът за това ще бъде определен в Наредба на Министерския съвет.

            Запазват се функциите за изпращане на доказателства и документи на централния орган, който установява конфликт на интереси на лица, заемащи висша публична длъжност, както и за поддържане на регистър на подадените при комисията декларации.

  1. ЦЕЛИТЕ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ:

С предложените изменения и допълнения   на Правилника се цели ясно изброяване на функциите на постоянната комисия по ЗПКОНПИ към Общински съвет – Белоградчик, улесняване на приложението на новия закон в общината в частта за кметовете на кметства и създаване на ефективен антикорупционен механизъм. Така ще се  осигури ефективна организация на работата на Общинския съвет и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

  1. ФИНАНСОВИТЕ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА:

Прилагането на новата уредба   не е свързано с допълнително изразходване  на  бюджетни средства.

  1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО:

Детайлна нормативна уредба съобразно действащото законодателство, уреждаща организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация.

  1. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 Предложеният  проект за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Белоградчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, е в съответствие с изискванията на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, в сила от 23.01.2018г.  Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

 

 

`