УКАЗАНИЯ

 

УКАЗАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОПАСНОСТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ C COVID-19 В БЪЛГАРИЯ – СЪГЛАСУВАНО С МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ (ЕСТИ)

От 1 октомври 2019 г. става задължително използването на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) от всички места за настаняване, както разбира се и от общините. Същевременно отпада задължението на местата за настаняване да подават ежемесечната Справка-декларация за нощувките (чл. 116, ал. 7 от ЗТ), като общините ще имат достъп до съответната информация чрез ЕСТИ.

Линк към информация за системата, стъпките за регистрация, контакти за възникнали въпроси, вкл. видео обучения, е публикуван на сайта на Министерство на туризма:

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya

На интернет страницата на община Белоградчик също е публикуван банер „ЕСТИ – ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ“ със линк към специализираната рубрика на МТ: www.belogradchik.bg

Срок за регистрация в ЕСТИ: най-късно до 30.09.2019г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости

(Указанията по-долу са валидни до 30.09.2019г. Считано от 01.10.2019г. се прилага ЕСТИ)

І. Обща информация: 

Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по Закона за туризма туристически обекти.

ІІ.  Работа с хотелски регистър и справка-декларация по чл. 116, ал.1 и 3 от Закона за туризма (в сила от 26.03.2013г.). 

1. РЕГИСТЪР ЗА НАСТАНЕНИТЕ ТУРИСТИ, ЗА ГРАЖДАНСТВОТО ИМ И ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ ТЯХ НОЩУВКИ

Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, лицата извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.

Съгласно чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма, (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) образец на регистъра по ал. 1 се утвърждава от министъра на туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма.

2. СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ НОЩУВКИ

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за туризма, (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) образецът на справката-декларация по ал. 3 се утвърждава от министъра на туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма.

Съгласно чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма справките-декларации по ал. 3 се подават в съответната община по електронен път.

Образците на регистъра за настанени туристи и на справката-декларация  са утвърдени за ползване от заинтересованите лица със Заповед № РД-16-1137/25.08.2014 г. на министъра на икономиката и енергетиката и са публикувани на интернет страницата на Министерство на туризма:

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/sektori-v-turizma/hotelierstvo-i-restorantorstvo

Следните документи можете да изтеглите и оттук:

       1. Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2 от ЗТ – Докуменът, във версия Microsoft Excel 97-2003, може да бъде свален от прикачените файлове по-долу.

    2. Образец на Справка-декларация за броя на реализиранитенощувки,по чл. 116, ал.4 от ЗТ – Документът, във версия Microsoft Word 2010, може да бъде свален от прикачените файлове по-долу.

Процедура за подаване на справка-декларация в община Белоградчик:

Попълнената Справка-декларация с приложените извадка от Регистъра на настанените туристи за отчетния период и сканиран платежен документ се подава по електронен път на един от следните e-mail адреси:

georieva.eleonora@belogradchik.bg или mdt@belogradchik.bg

След обработка на данните подателят получава на своя e-mail входящия номер, под който е заведена справката-декларация.

Важно:

  • Регистърът за настанените туристи се води по указания съгласно чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма начин – задължително се използва утвърденият от Министъра образец и се попълват всички реквизити.
  • Регистърът за настанените туристи не се заверява в община Белоградчик.
  • Регистърът за настанените туристи е общ – за българи и чужденци.

Санкции

Съгласно чл. 213, ал. 1 от Закона за туризма хотелиер, който не води регистър на настанените туристи и за броя на реализираните от тях нощувки по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в размер 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.

Съгласно чл. 213, ал. 2 от Закона за туризма ако регистърът по ал. 1 се води не по указания начин съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 2, лицето по ал. 1 се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер до 3000 лв.

Съгласно чл. 213, ал. 3 от Закона за туризма хотелиер, който не подава ежемесечната справка-декларация по чл. 116, ал. 3 в съответната община, се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 3000 лв.

3. ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Съгласно чл. 116, ал. 6 от Закона за туризма за броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация по ал. 3, се дължи туристически данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси.

На основание чл. 57, ал. 1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик, приета от  Общински съвет – Белоградчик, лицата осъществяващи туристическа дейност в местата за настаняване на територията на община Белоградчик дължат следния туристически данък в зависимост от категорията на мястото за настаняване, както следва:

  1. категория 1 звездa – 0,20 лв. за нощувка;
  2. категория 2 звезди – 0,30 лв.за нощувка;
  3. категория 3 звезди – 0,40 лв. за нощувка;
  4. категория 4 звезди – 0,50 лв. за нощувка;
  5. категория 5 звезди – 0,60 лв. за нощувка.

Съгласно чл. 57, ал. 2 размерът на дължимия туристически данък за всеки календарен месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по чл. 57, ал.1.

Съгласно чл. 57, ал. 3 дължимият данък по чл. 57, ал.2 се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Туристическият данък се заплаща в брой на касите в „Центъра за услуги и информация“ на община Белоградчик, разположен в сградата на общинската администрация на партерния етаж в дясно или по банков път: IBAN: BG65IABG74968400270200, Bic code: IABGBGSF, Интърнешънъл Асет Банк, клон Видин, код за вид плащане: 442800 – туристически данък.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Съгласно чл. 61р., ал. 5 от Закона за местни данъци и такси лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Декларацията се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в срок до 30 януари в „Центъра за услуги и информация“ на община Белоградчик: 3900 Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ № 6.

Образецът на декларацията е утвърден със Заповед № ЗМФ-1697/18.12.2012 г. на Министъра на финансите и може да бъде свален от тук.

Санкции:

Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси при неспазване на разпоредби по този закон, извън случаите по чл. 123, 124 и 125, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

Невнесения в срок туристически данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

За въпроси относно подаване на СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 116, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА и ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК:

За контакти със сектор „Местни данъци и такси“: 3900 Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ № 6, моб. тел.: 0877 875977, e-mail: georgieva.eleonora@belogradchik.bg; mdt@belogradchik.bg