ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

„Центърът за услуги и информация“ при община Белоградчик към отдел „Административно-правно обслужване на населението“, дирекция „Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване на населението“, е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията, издадена от съответния отдел на община Белоградчик, по конкретно заявление.

„Център за услуги и информация“

3900 Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6, област Видин,

работно време: 08:00-17:00 часа без прекъсване всеки работен ден,

моб. тел.: 0877 875978, e-mail: info@belogradchik.bg.

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА (към 31.12.2020г.)

СПИСЪК НА ИНФОРМАЦИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНА КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА, СЪЗДАВАНА ИЛИ СЪХРАНЯВАНА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Заявления за достъп до обществена информация се подават по пощата, в „Центъра за услуги и информация“ към община Белоградчик, и по електронен път чрез Контактната форма, е-Община или на email: kmet@belogradchik.bg.

 • Информация за обявените търгове, конкурси и процедурите за възлагане на обществени поръчки е публикувана в рубриката Профил на купувача.

 • Информация за проектите на нормативни актове, както и на проектите за тяхната промяна е публикувана в рубриката Обществено обсъждане.

 • Информация за бюджета и финансовите отчети на община Белоградчик съгласно Закона за публичните финанси е публикувана в рубриката Бюджет и финанси.

 • Информация относно обяви, съобщения, протоколи и др. е публикувана в рубриката Обяви, съобщения, протоколи и др.

 • Информация относно списъка на общите административни актове е публикувана в рубриката Списък на общите административни актове.

 • Информация относно текстовете на общите административни актове е публикувана в рубриката Заповеди.

 • Информация за съдържанието на публичните регистри, създадени и поддържани в общинска администрация Белоградчик, е публикувана в рубриката Публични регистри

 • Информация за местните данъци и такси – вноски, срокове и начини на плащане, възможност за изтегляне на бланки за попълване /декларации, искания и др./ е публикувана в рубриката Местни данъци и такси, а проверка на задълженията с ПИН и плащане с ПИК на НАП може да бъде направена в рубриката Проверка на задължения за МДТ с ПИН и плащане с ПИК на НАП.

 • Бланки във връзка с услуги, предоставяни от отделите ТСУ, МДТ, указания за работа с хотелски регистър и справка – декларация по чл.116, ал.1 и 3 от Закона за туризма и декларация по чл. 61р, ал.5 за облагане с туристически данък от ЗМДТ, както и обявления, протоколи, регистри на издадените разрешения за строеж и др. са публикувани в рубриката Услуги.

 • Въпроси към кмета на община Белоградчик и неговия екип може да се задават писмено по пощата, писмено в „Центъра за услуги и информация“ към община Белоградчик, и по електронен път чрез Контактната форма, е-Община или на email: kmet@belogradchik.bg.

 • Данни за структурата, устройствения правилник, функциите и отговорностите на общинска администрация Белоградчик, са публикувани в рубриката ОБЩИНАТА.

 • Декларациите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са публикувани в рубриката ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ – ЧЛ. 12, Т. 1, Т. 2, Т. 3

 • Декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в рубриката Декларции по ЗПКОНПИ

 • В рубриката Стандарти за обслужване/„Етичен кодекс на служителите на общинска администрация Белоградчик“ са публикувани отговорностите на служителите от административните структури на община Белоградчик и нивото на обслужване, което гражданите могат да очакват от тях.

 • Информация относно структурата, състав на постояниите комисии, дневен ред на заседания, решения, наредби, програми, стратегии и др. актове на Общиснки съвет – Белоградчик е публикувана в рубриката Общински съвет.

 • Декларациите на общинските съветници по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са публикувани в рубриката Декларации по ЗПУКИ

 • Декларациите на общинските съветници по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в рубриката Декларации по ЗПКОНПИ

 • Информация за туристическите обекти на територията на община Белоградчик, работното им време, входни такси, места за настаняване, места за хранене, развлечения, атракции и др. е публикувана в рубриката Туристически информационен център.

Повече информация за връзка с община Белоградчик  може да получите в рубриката Контакти, а информация за връзка с кметовете и кметските наместници на отделните населени места – в рубриката Кметове и кметски наместници.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2015 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2016 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2017 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2019 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2020 Г.

За периода 01.01.2020-31.12.2020 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Белоградчик, съгласно глава III от ЗДОИ

За периода 01.01.2019-31.12.2019 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Белоградчик, съгласно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2018-31.12.2018 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Белоградчик, съгласно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2017-31.12.2017 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Белоградчик, съгласно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2016-31.12.2016 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Белоградчик, съгласно глава III от ЗДОИ.

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГРАДЧИК:

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

НОРМАТИВИ ЗА РАЗХОДИТЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ

БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАПИТВАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ