Обява пресконференция

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИКУВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

На 30.03.2018 г., от 11.00 часа в заседателна зала /ет. 2/ на Община Белоградчик, ще се проведе стартираща пресконференция по проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-5.001-0016-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Дневен ред:

30 март 2017 г., 11:00-12:30

гр. Белоградчик, сграда на Общинска администрация Белоградчик – заседателна зала

11:00 – 11:15 часа – Регистрация на участниците

11:15–11:20 часа – Встъпителни слова на ръководството на Община Белоградчик

11:20–12:00 часа – Представяне/презентация на проект с наименование „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик”, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-5.001-0016-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. /Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Наименование на проект, Бенефициент, Стойността на проекта, Съфинансиране от ЕФРР, Начало на проекта, Край на проекта, Общата цел, Основни дейности, Постигнати резултати/.

12:00-12:30 часа – Въпроси и мнения

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/