ПРОГРАМА НА БЕЛОГРАДЧИШКИ ПАНАИР 2019 - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИ ЗА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2019 - Виж повече   |  

Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИКФинансиращ програма: Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.;
Финансиращ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
Бенефициент: Община Белоградчик
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0131-C01
Наименование на проект „Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик”
Обща цел: Намаляване на потреблението на енергия, емисиите на парниковите газове, подобряване средата на живот
Специфичната цел е подобряване на енергийната ефективност на обществените административни сгради.
Обща стойност: 606 961,37 лв.
Национално съфинансиране – 90 474,20 (15%)
Европейско съфинансиране – 512 687,17 (85%)
Съфинансиране от Община Белоградчик – 3800
Дата на стартиране – 07.10.2016 г.
Дата на приключване – 07.04.2019
Обекти на интервенция: Общинска администрация – Белоградчик – гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6 и Помощна админинстративна сграда – гр. Белоградчик, ул. „Алеко Константинов” № 5

Проектното предложение е насочено към изпълнение на тематична цел 4 „подпомагане преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори“, съгласно Общия Регламент №1303/2013. В проекта обектите на интервенция са: Общинска администрация – Белоградчик, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6, Помощна админинстративна сграда – гр. Белоградчик, ул. „Алеко Константинов” № 5. Внедряване на енергийни мерки в общински административните сгради цели подобряване на енергийната им ефективност, което от своя страна ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и съответно удължаване на експлоатационния живот на сградите. С реализацията на проектните дейности, насочени към енергийното обновяване на сградите ще са облагодетелствани не само заетите по трудово или гражданско правоотношение лица, но и външните ползватели, в лицето на граждани на общината и живущи извън нейната територия. Още повече подобряването на външния облик и цялостната визия на обектите на интервенция ще се създадат условия за по-добра работна среда, комфорт и повишаване качеството на жизнената среда. Предвидените дейности за изпълнение са в съответствие с предписаните мерки в енергийни и технически обследвания за отделните сгради, водещи до подобряване както на цялостните енергийни характеристики на сградите, но и подобряване по отношение на конструктивна устойчивост.
Основните дейности са:
1. Осигуряване на необходимата организация и управление на проекта, с очаквани резултати: Сформиран екип за изпълнение на проекта; Изработен план за действие; Провеждани регулярни работни срещи на екипа; Изготвени и проведени процедура за избор на изпълнител; Осъществен мониторинг и контрол по сключени договори и изпълнение.
2. Осъществяване на инженеринг за енерийна ефективност на Общинска администрация – Белоградчик и помощна административна сграда, с очаквани резултати: Изработени инвестиционни проекти, осъществен авторски надзор и строително-монтажни работи на две общински, административни сгради в гр. Белоградчик. Първият етап от изпълнение на дейността е изработване на инвестиционни проекти са обектите, който ще се изготвят в пълно съответствие с енергийните и конструктивни обследвания, както и ще включват описаните задължителни мерки в двете обследвания. След надлежно съгласуване с всички институции на проектите и издаване на разрешение за строеж стартира втори етап, а именно строително – монтажните работи на обектите, съблюдавани от съответния авторски надзор.
3. Осъществяване на строителен надзор, с очакван резултат: Осъществен строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи на 2 бр. административни сгради.
4. Изготвяне на доклади за съответствие на инвестиционни проекти, с очакван резултат: Изготвени доклади за съответствие на инвестиционни проекти за 2 бр. административни сгради.
5. Информация и комуникация, с очаквани резултати: изработени и осъществени Стартираща и заключителна пресконференция – 2 бр., Публикации – 1 бр., Информационни брошури – 100 бр., Постоянни обяснителни табели – 2 бр., Плакат /АЗ/ – 2 бр.
6. Осъществяване на независим финансов одит, с очакван резултат: Осъществен финансов одит, изготвен одитен доклад към окончателния финансов отчет на проекта.
7. Въвеждане на обектите в експлоатация, с очакван резултат: 2 броя разрешения за ползване на обектите или удостоверения за въвеждане в експлоатация.

`