„ГОРЧИВИ ГРОЗДОВИ ЗЪРНА“ - Виж повече   |  БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА - Виж повече   |  

ОУП Белоградчик – Чертежи

14.4 Защитени зони и защитени територии - Бозайници без прилепи 14.5 Защитени зони и защитени територии - Прилепи 14.6 Защитени зони и заяитени територии - Природни местообитания 14.7 Защитени зони и защитени територии - Растения 15. Защитени територии в обхвата на ЗКН1.1 Опорен план - част 1 1.2 Опорен план - част 2 2. Опорен план - собственост 5. Действащи и влезли в сила ПУП 6. Регионални условия и връзки на община Белоградчик в СЗР 7. Центрове на растеж и оси на развитие в Област Видин 8. Селищна система и обитаване 9. Обществено обслужване и социална инфраструктура 10. Комуникационно - транспортна мрежа 11. Електроснабдяване и телекомуникации 12. ВиК 13. Зелена система, спорт, отдих и туризъм 14.0 Защитени зони и защитени територии 14.1 Защитени зони и защитени територии - Безгръбначни 14.2 Защитени зони и защитени територии - Риби 14.3 Защитени зони и защитени територии - Земноводни и влечуги 4.1. Общ устройствен план - част 1 4.2. Общ устройствен план - част 2

`