СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  В БЕЛОГРАДЧИК СТАРТИРА ПРОЕКТ  ЗА САНИРАНЕ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - Виж повече   |  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

`