Проект „Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районен съд и прокуратура, гр. Белоградчик”, ДФБП № BG16RFOP001-2.001-0135-C01

Обща цел: намаляване на потреблението на енергия, емисиите на парниковите газове, подобряване средата на живот. Специфичната цел подобряване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – Районен съд и прокуратура – Белоградчик. Обща стойност: 207 057.86 лв. Национално съфинансиране – 31 058.68 (15%) Европейско съфинансиране – 175 999.18 (85%) Дата на стартиране – 02.11.2016… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/