ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ 2018г.-2020г.

Прикачени файлове ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗП. НА ОБЛ. СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГ. ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДР. ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦ. ПОЛОЖЕНИЕ 2018-2020г03.04.2018

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018Г.

Прикачени файлове ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018Г03.04.2018

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018Г.

Прикачени файлове Общински план за младежта 201827.02.2018

ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Прикачени файлове ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА07.02.2018

ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2018-2019г.

Прикачени файлове ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2018-2019г.28.12.2017

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/