ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 2020-2021Г.

Прикачени файлове ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ04.02.2020

ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 Г.

Прикачени файлове ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 Г.04.02.2020

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 2019 -2023 Г.

Прикачени файлове ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 2019 -2023 г.04.02.2020

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2020-2023

Прикачени файлове Краткосрочна програма възобновяеми източници и биогорива на общ. Белоградчик 2020-202302.01.2020

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2013 – 2023г.

Прикачени файлове ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗП. НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК 2013-202313.09.2019

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/