БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018 Г. /приет с решение № 436, взето с протокол № 35 от 31.01.2018 г. на ОбС-Белоградчик/

Прикачени файлове БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018 Г.12.02.2018 БЮДЖЕТНА РАМКА ЗА 2018 Г.12.02.2018 ПЛАН-ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕЗ 2018Г. – Приложение № 212.02.2018 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2018 Г. – ПРИЛОЖЕНИЕ 612.02.2018 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ12.02.2018 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДНИЯ… Прочети повече

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 г.

Прикачени файлове МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА09.01.2018 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС09.01.2018 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП09.01.2018 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ09.01.2018 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ… Прочети повече

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018 Г.

Кметът на община Белоградчик отправя покана за участие в публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2018 г. Обсъждането ще се проведе на 10.01.2018г. от 17.00 часа в Заседателната зала, 2-ри етаж в сградата на общинска администрация. Материали за проекта на бюджет на община Белоградчик са публикувани на интернет страницата: www.belogradchik.bg Предложения по бюджета… Прочети повече

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018 Г.

Предложения по бюджета могат да се изпращат на email: kmet@belogradchik.bg или в писмен вид в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик. Прикачени файлове ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018 г.29.12.2017 БЮДЖЕТНА РАМКА НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018 г.29.12.2017

ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2018-2019г.

Прикачени файлове ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2018-2019г.28.12.2017

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/