ПРИЕМНА В БЕЛОГРАДЧИК НА МАЯ МАНОЛОВА – ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Виж повече   |  ПЪРВО МЯСТО И СПЕЦИАЛЕН ПРИЗ ЗА БЕЛОГРАДЧИШКИТЕ СКАЛИ И КРЕПОСТ - Виж повече   |  КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА - Виж повече   |  

Обществено обсъждане

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Във връзка с докладна с вх. № 646/02.02.2016 г. от Михаил Михайлов – Директор на Исторически музей – Белоградчик, за преразглеждане на определените входни такси за туристически обекти – Белоградчишка крепост и пещера „Магура“, се прави следното предложение за промяна на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белоградчик:

В Глава втора Местни такси, Раздел IV:

в т. І. Цени на входни билети:
променя т. 1 Белоградчишка крепост, както следва:
ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – думата 3,60 става 4,00 лв с ДДС.
променя в изречението “За групи от 10 и над 10 лица при представен от ръководителя на групата, на касиера на касата на обекта, официален поименен списък с подпис и печат на институцията:
ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – думата 2,40 става 3,00 лв с ДДС;
граждани /българи и чужденци/ – думата 4,80 става 5,00 лв с ДДС“.
променя т. 3 Пещера „Магура“, както следва:
ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – думата 3,60 става 4,00 лв с ДДС;
променя в изречението “За групи от 10 и над 10 лица при представен от ръководителя на групата, на касиера на касата на обекта, официален поименен списък с подпис и печат на институцията:
ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – думата 2,40 става 3,00 лв с ДДС;
граждани /българи и чужденци/ – думата 4,80 става 5,00 лв с ДДС“.

МОТИВИ: Улесняване работата на касиерите на двата туристически обекти – Белоградчишка крепост и пещера „Магура“, както и посетителите им.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, oбщина Белоградчик предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белоградчик на e-mail: kmet@belogradchik.bg или в Центъра за услуги и информация в община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6.

Публикувано на: 02/02/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

В Глава втора Местни такси, Раздел IV:

в т. І. Цени на входни билети:

променя т. 1 Белоградчишка крепост, както следва:

ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 3,60 лв с ДДС;

граждани /българи и чужденци/ – 6,00 лв с ДДС;

допълва:

семеен билет /семейство с две деца/ – 10,00 лв с ДДС;

променя, както следва изречението “За групи от 10 и над 10 лица при представен от ръководителя на групата, на касиера на касата на обекта, официален поименен списък с подпис и печат на институцията:

ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 2,40 лв с ДДС;

граждани /българи и чужденци/ – 4,80 лв с ДДС“;

променя след изречението „при сключен договор с туроператорски фирми за посещение на групи /над 18 години/“, както следва:

3,60 лв с ДДС.

4,80 лв с ДДС /в сила от 01.01.2017 г./

променя т. 3 Пещера „Магура“, както следва:

ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 3,60 лв с ДДС;

граждани /българи и чужденци/ – 6,00 лв с ДДС;

допълва:

семеен билет /семейство с две деца/ – 10,00 лв с ДДС;

променя, както следва изречението “За групи от 10 и над 10 лица при представен от ръководителя на групата, на касиера на касата на обекта, официален поименен списък с подпис и печат на институцията:

ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 2,40 лв с ДДС;

граждани /българи и чужденци/ – 4,80 лв с ДДС“;

променя след изречението „при сключен договор с туроператорски фирми за посещение на групи /над 18 години/“, както следва:

3,60 лв с ДДС.

4,80 лв с ДДС /в сила от 01.01.2017 г./

Променя в изречението „За разглеждане на „Галерията с рисунките“ – думите „5.00 лв“ с „6.00 лв с ДДС“ като останалата част на изречението остава непроменена.

 

В Глава трета Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

В чл. 46, т. 21

променя текста след т. 21, както следва:

Такса за ползване на място на паркинга пред читалището – 1,20 лв/час с ДДС, като ще се ползват местата, намиращи се след определените за служебни.

Такса за ползване на място на паркинга пред „Белоградчишка крепост” – 2,40 лв/час с ДДС, за автобуси – 6.00 лв/час с ДДС.

 

Мотиви: Синхронизиране и привеждане в съответствие с данъчното законодателство на РБългария.

 

Публикувано на: 04/01/2016

Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик

Наложителна е промяна на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик и опредляне на нов размер на данъка върху недвижимите имоти.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22 от ЗМДТ Общински съвет –Белоградчик да промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик текста на чл. 15, както следва:

Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот на територията на цялата община.
Мотиви: В чл. 22 от ЗМДТ законодателят е предвидил Общинския съвет да определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.Основата за облагане и размера на данъка се определят за всички населени места на територията на общината.

Публикувано на: 27/11/2015

План-сметка за определяне разходите за ТБО за 2016 г.

ПЛАН-СМЕТКА
за определяне на разходите за дейностите по събирането, транспортирането и третирането в депа или други съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, за обезпеченията по чл.60 и отчисленията по чл.64 от ЗУО, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Белоградчик за 2016 година
Вид на разхода Стойност (лв)
І. Събиране, включ. разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, в това число 438 369.32
Такса за депониране на 2 900 тона битови отпадъци на регионално депо „Видин“ 62 350.00
По договор от 02.06.2008 г. с „Еко-Титан“ ЕООД 284 113.30
По договор от 19.12.2008 г. с „Еко-Титан“ ЕООД за допълнит. бобри села и допълнит. извозване съществуващи 47 504.02
По договор от 02.2009 г. с „Еко-Титан“ ЕООД за допълнителни съдове „Мева“ – 400 бр. 44 402.00
ІІ. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, в това число 111 795.00
Обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на Регионално депо – Видин по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците 7 395.00
Отчисления за обезвреждане на отпадъци по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 104 400.00
ІІІ. Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване в това число 33 990.72
Ръчно метене на улици с площ 100 дка и почистване на кошчета 9 990.72
Зимно поддържане на улици в населените места на територията на Община Белоградчик 24 000.00
584 155.04

Публикувано на:

Размер на такса за битови отпадъци за 2016 година

1. Такса за услуги по събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци, обезпеченията по чл.60 и отчисленията по чл.64 от ЗУО и почистване на територии от населените места, предназначени за обществено ползване – за жилищни и вилни имоти на гражданите, както и за жилищните имоти на предприятия, пропорционално върху данъчната оценка както следва:

Вид на услугата За Белоградчик (на хиляда) За другите селища на общината (на хиляда)
1 Сметосъбиране, транспортиране и третиране 2,70 2,20
2 Обезпечения по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО 0,50 0,50
3 Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 0,30 0,30
ОБЩА ТАКСА 3,50 3,00

 

 

2. Такса за услуги по събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци, обезпеченията по чл.60 и отчисленията по чл.64 от ЗУО и почистване на територии от населените места, предназначени за обществено ползване – за нежилищни имоти, пропорционално върху по-високата между данъчната оценка или отчетната стойност, както следва:

 

Вид на услугата За Белоградчик (на хиляда) За другите селища на общината (на хиляда)
1 Сметосъбиране, транспортиране и третиране 5,20 5,20
2 Обезпечения по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО 2,00 2,00
3 Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 0,30 0,30
ОБЩА ТАКСА 7,50 7,50

 

Публикувано на:

`