ТЕМАТА ЗА ЕСЕНТА ПРЕДСТАВИ ЛИТЕРАТУРНИЯ КЛУБ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  БЕЛОГРАДЧИК БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ – „ГЕОПАРКОВЕТЕ И МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ - Виж повече   |  

Обществено обсъждане

Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик

Наложителна е промяна на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик и опредляне на нов размер на данъка върху недвижимите имоти.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22 от ЗМДТ Общински съвет –Белоградчик да промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик текста на чл. 15, както следва:

Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот на територията на цялата община.
Мотиви: В чл. 22 от ЗМДТ законодателят е предвидил Общинския съвет да определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.Основата за облагане и размера на данъка се определят за всички населени места на територията на общината.

Публикувано на: 27/11/2015

План-сметка за определяне разходите за ТБО за 2016 г.

ПЛАН-СМЕТКА
за определяне на разходите за дейностите по събирането, транспортирането и третирането в депа или други съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, за обезпеченията по чл.60 и отчисленията по чл.64 от ЗУО, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Белоградчик за 2016 година
Вид на разхода Стойност (лв)
І. Събиране, включ. разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, в това число 438 369.32
Такса за депониране на 2 900 тона битови отпадъци на регионално депо „Видин“ 62 350.00
По договор от 02.06.2008 г. с „Еко-Титан“ ЕООД 284 113.30
По договор от 19.12.2008 г. с „Еко-Титан“ ЕООД за допълнит. бобри села и допълнит. извозване съществуващи 47 504.02
По договор от 02.2009 г. с „Еко-Титан“ ЕООД за допълнителни съдове „Мева“ – 400 бр. 44 402.00
ІІ. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, в това число 111 795.00
Обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на Регионално депо – Видин по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците 7 395.00
Отчисления за обезвреждане на отпадъци по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 104 400.00
ІІІ. Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване в това число 33 990.72
Ръчно метене на улици с площ 100 дка и почистване на кошчета 9 990.72
Зимно поддържане на улици в населените места на територията на Община Белоградчик 24 000.00
584 155.04

Публикувано на:

Размер на такса за битови отпадъци за 2016 година

1. Такса за услуги по събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци, обезпеченията по чл.60 и отчисленията по чл.64 от ЗУО и почистване на територии от населените места, предназначени за обществено ползване – за жилищни и вилни имоти на гражданите, както и за жилищните имоти на предприятия, пропорционално върху данъчната оценка както следва:

Вид на услугата За Белоградчик (на хиляда) За другите селища на общината (на хиляда)
1 Сметосъбиране, транспортиране и третиране 2,70 2,20
2 Обезпечения по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО 0,50 0,50
3 Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 0,30 0,30
ОБЩА ТАКСА 3,50 3,00

 

 

2. Такса за услуги по събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци, обезпеченията по чл.60 и отчисленията по чл.64 от ЗУО и почистване на територии от населените места, предназначени за обществено ползване – за нежилищни имоти, пропорционално върху по-високата между данъчната оценка или отчетната стойност, както следва:

 

Вид на услугата За Белоградчик (на хиляда) За другите селища на общината (на хиляда)
1 Сметосъбиране, транспортиране и третиране 5,20 5,20
2 Обезпечения по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО 2,00 2,00
3 Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 0,30 0,30
ОБЩА ТАКСА 7,50 7,50

 

Публикувано на:

Проект на правилник за организацията и дейността на общински съвет Белоградчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет Белоградчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3./1/ Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

/2/ Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност гражданско участие.

Чл.4./1/ Общинският съвет се състои от 13 съветници и заседава в сградата на Младежки дом и/ или Заседателната зала на община Белоградчик.

/2/ Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на председателския съвет.

/3/ По изключение, с решение на общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

(още…)

Публикувано на: 13/11/2015

`