ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИ ЗА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2019 - Виж повече   |  

Обществено обсъждане

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, oбщина Белоградчик предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на община Белоградчик на e-mail: kmet@belogradchik.bg или писмено в Центъра за услуги и информация в община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6. /дата на публикуване – 21.06.2016 г./

В указания 14-дневен срок /до 05.07.2016 г./ НЕ са постъпили предложения и становища от заинтересованите лица по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на община Белоградчик. /дата на публикуване 08.07.2016 г./

 

Публикувано на: 21/06/2016

Проект на Програма за управление на отпадъците на община Белоградчик 2016 – 2020г.

„Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината  www.belogradchik.bg , oбщина Белоградчик предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия в Община Белоградчик на e-mail: kmet@belogradchik.bg  или в Центъра за услуги и информация в община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6.

Прикачени файлове

Публикувано на: 14/03/2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, oбщина Белоградчик предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия в Община Белоградчик на e-mail: kmet@belogradchik.bg или в Центъра за услуги и информация в община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6.

Публикувано на: 05/02/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Във връзка с докладна с вх. № 646/02.02.2016 г. от Михаил Михайлов – Директор на Исторически музей – Белоградчик, за преразглеждане на определените входни такси за туристически обекти – Белоградчишка крепост и пещера „Магура“, се прави следното предложение за промяна на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белоградчик:

В Глава втора Местни такси, Раздел IV:

в т. І. Цени на входни билети:
променя т. 1 Белоградчишка крепост, както следва:
ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – думата 3,60 става 4,00 лв с ДДС.
променя в изречението “За групи от 10 и над 10 лица при представен от ръководителя на групата, на касиера на касата на обекта, официален поименен списък с подпис и печат на институцията:
ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – думата 2,40 става 3,00 лв с ДДС;
граждани /българи и чужденци/ – думата 4,80 става 5,00 лв с ДДС“.
променя т. 3 Пещера „Магура“, както следва:
ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – думата 3,60 става 4,00 лв с ДДС;
променя в изречението “За групи от 10 и над 10 лица при представен от ръководителя на групата, на касиера на касата на обекта, официален поименен списък с подпис и печат на институцията:
ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – думата 2,40 става 3,00 лв с ДДС;
граждани /българи и чужденци/ – думата 4,80 става 5,00 лв с ДДС“.

МОТИВИ: Улесняване работата на касиерите на двата туристически обекти – Белоградчишка крепост и пещера „Магура“, както и посетителите им.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, oбщина Белоградчик предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белоградчик на e-mail: kmet@belogradchik.bg или в Центъра за услуги и информация в община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6.

Публикувано на: 02/02/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

В Глава втора Местни такси, Раздел IV:

в т. І. Цени на входни билети:

променя т. 1 Белоградчишка крепост, както следва:

ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 3,60 лв с ДДС;

граждани /българи и чужденци/ – 6,00 лв с ДДС;

допълва:

семеен билет /семейство с две деца/ – 10,00 лв с ДДС;

променя, както следва изречението “За групи от 10 и над 10 лица при представен от ръководителя на групата, на касиера на касата на обекта, официален поименен списък с подпис и печат на институцията:

ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 2,40 лв с ДДС;

граждани /българи и чужденци/ – 4,80 лв с ДДС“;

променя след изречението „при сключен договор с туроператорски фирми за посещение на групи /над 18 години/“, както следва:

3,60 лв с ДДС.

4,80 лв с ДДС /в сила от 01.01.2017 г./

променя т. 3 Пещера „Магура“, както следва:

ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 3,60 лв с ДДС;

граждани /българи и чужденци/ – 6,00 лв с ДДС;

допълва:

семеен билет /семейство с две деца/ – 10,00 лв с ДДС;

променя, както следва изречението “За групи от 10 и над 10 лица при представен от ръководителя на групата, на касиера на касата на обекта, официален поименен списък с подпис и печат на институцията:

ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 2,40 лв с ДДС;

граждани /българи и чужденци/ – 4,80 лв с ДДС“;

променя след изречението „при сключен договор с туроператорски фирми за посещение на групи /над 18 години/“, както следва:

3,60 лв с ДДС.

4,80 лв с ДДС /в сила от 01.01.2017 г./

Променя в изречението „За разглеждане на „Галерията с рисунките“ – думите „5.00 лв“ с „6.00 лв с ДДС“ като останалата част на изречението остава непроменена.

 

В Глава трета Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

В чл. 46, т. 21

променя текста след т. 21, както следва:

Такса за ползване на място на паркинга пред читалището – 1,20 лв/час с ДДС, като ще се ползват местата, намиращи се след определените за служебни.

Такса за ползване на място на паркинга пред „Белоградчишка крепост” – 2,40 лв/час с ДДС, за автобуси – 6.00 лв/час с ДДС.

 

Мотиви: Синхронизиране и привеждане в съответствие с данъчното законодателство на РБългария.

 

Публикувано на: 04/01/2016

`