„ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ ГОСТУВА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  НА ВЕЛИКДЕН В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Обществено обсъждане

Проект на правилник за организацията и дейността на общински съвет Белоградчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет Белоградчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3./1/ Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

/2/ Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност гражданско участие.

Чл.4./1/ Общинският съвет се състои от 13 съветници и заседава в сградата на Младежки дом и/ или Заседателната зала на община Белоградчик.

/2/ Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на председателския съвет.

/3/ По изключение, с решение на общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

(още…)

Публикувано на: 13/11/2015

`