СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ - Виж повече   |  УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ В НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - Виж повече   |  

Обществено обсъждане

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, oбщина Белоградчик предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проект за изменение на чл. 3, ал. 3 т.2, т.3 и т.4 от  Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, облужващи лицата с увреждания на територията на Община Белоградчик на e-mail: kmet@belogradchik.bg или писмено в Центъра за услуги и информация в община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6. /дата на публикуване – 03.08.2016 г./

В указания 14-дневен срок /до 17.08.2016 г./ НЕ са постъпили предложения и становища от заинтересованите лица по проекта за изменение на чл. 3, ал. 3 т.2, т.3 и т.4 от  Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, облужващи лицата с увреждания на територията на Община Белоградчик. /дата на публикуване 18.08.2016 г./

ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ. 3, АЛ. 3, Т. 1-4 ОТ НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

 

В чл.3, ал.3, т. 2, т.3 и т.4: цифрите и думите 90% (деветдесет процента) се заменят с 70% (седемдесет процента) (още…)

Публикувано на: 03/08/2016

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, oбщина Белоградчик предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на община Белоградчик на e-mail: kmet@belogradchik.bg или писмено в Центъра за услуги и информация в община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6. /дата на публикуване – 21.06.2016 г./

В указания 14-дневен срок /до 05.07.2016 г./ НЕ са постъпили предложения и становища от заинтересованите лица по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на община Белоградчик. /дата на публикуване 08.07.2016 г./

 

Публикувано на: 21/06/2016

Проект на Програма за управление на отпадъците на община Белоградчик 2016 – 2020г.

„Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината  www.belogradchik.bg , oбщина Белоградчик предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия в Община Белоградчик на e-mail: kmet@belogradchik.bg  или в Центъра за услуги и информация в община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6.

Прикачени файлове

Публикувано на: 14/03/2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, oбщина Белоградчик предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия в Община Белоградчик на e-mail: kmet@belogradchik.bg или в Центъра за услуги и информация в община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6.

Публикувано на: 05/02/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Във връзка с докладна с вх. № 646/02.02.2016 г. от Михаил Михайлов – Директор на Исторически музей – Белоградчик, за преразглеждане на определените входни такси за туристически обекти – Белоградчишка крепост и пещера „Магура“, се прави следното предложение за промяна на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белоградчик:

В Глава втора Местни такси, Раздел IV:

в т. І. Цени на входни билети:
променя т. 1 Белоградчишка крепост, както следва:
ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – думата 3,60 става 4,00 лв с ДДС.
променя в изречението “За групи от 10 и над 10 лица при представен от ръководителя на групата, на касиера на касата на обекта, официален поименен списък с подпис и печат на институцията:
ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – думата 2,40 става 3,00 лв с ДДС;
граждани /българи и чужденци/ – думата 4,80 става 5,00 лв с ДДС“.
променя т. 3 Пещера „Магура“, както следва:
ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – думата 3,60 става 4,00 лв с ДДС;
променя в изречението “За групи от 10 и над 10 лица при представен от ръководителя на групата, на касиера на касата на обекта, официален поименен списък с подпис и печат на институцията:
ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – думата 2,40 става 3,00 лв с ДДС;
граждани /българи и чужденци/ – думата 4,80 става 5,00 лв с ДДС“.

МОТИВИ: Улесняване работата на касиерите на двата туристически обекти – Белоградчишка крепост и пещера „Магура“, както и посетителите им.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, oбщина Белоградчик предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белоградчик на e-mail: kmet@belogradchik.bg или в Центъра за услуги и информация в община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6.

Публикувано на: 02/02/2016

`