УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С ЕСТИ И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ. 5 ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ (ЕСТИ) От 1 октомври 2019 г. става задължително използването на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) от всички места за настаняване, както разбира се и от общините. Същевременно отпада задължението на местата за настаняване да подават ежемесечната Справка-декларация за нощувките (чл. 116, ал. 7 от ЗТ), като общините ще имат… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/