ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОТВОРИХА ВРАТИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА - Виж повече   |  

Забележителности

ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

Покривът на сградата е с форма на амфитеатърПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

Единствен в Северозападна България. Разполага с общ фонд от 3000 експоната. В експозицията присъстват много ендемитни и реликтни видове от Балканите и Европа.

Работно време: 08:00-12:00, 13:00-17:00; 

Тел.: +359 93149168

MUSEUM OF NATURAL HISTORY
It is the only one of that kind in Northwest Bulgaria and preserves a fund of 3,000 exhibits. The exposition features many endemic and relict species from the Balkans and the European continent.

Working hours: 08:00- 12:00, 13:00-17:00;

Phone:+359 93149168

Публикувано на: 02/04/2015

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ВЪЛЧО ВЪЛЧЕВ“

без имеХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ВЪЛЧО ВЪЛЧЕВ“

Галерията разполага с над 269 платна – графика и живопис, част от които са рисувани на ежегодно провеждащите се в Белоградчик и околностите му пленери по живопис.

Работно време: 8:00-12:00, 13:00-17:00;

Тел.: 0936 53042

ART GALLERY „VALCHO VALCHEV“

The gallery has 269 pieces – engravings and paintings, one part of which have been drawn during annual open-air painting festival held in Belogradchik and its surroundings.

Working hours: Monday-Friday, 08:00-12:00, 13:00-17:00;

Phone: +359 936 53042

Публикувано на:

БЕЛОГРАДЧИШКА КРЕПОСТ

без имеБЕЛОГРАДЧИШКА КРЕПОСТ

Паметник на културата от национално значение и една от най-запазените крепости в страната, датираща от I в. пр. Хр. През XIV в. е служила за лятна резиденция на българския цар Иван Срацимир.

Тел.: +359 936 53022

THE BELOGRADCHIK FORTRESS

Cultural monument of national significance and one of the best preserved fortresses in the country, dating back to the I c. B.C. In the XIV century it served as a summer residence of the Bulgarian Tsar Ivan Sratsimir.

Phone: +359 936 53022

Публикувано на:

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

без имеИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Пановата къща, като музей, разполага с фонд от над 8000 експоната от епохите: праистория, античност и средновековие. В него могат да се видят експонати, открити в пещерата Козарника, кости от праисторическа мечка, хиена, див кон и др.

Работно време: 08:00-12:00, 13:00-17:00 ч.; 

Тел.: +359 936 53469

MUSEUM OF HISTORY

The Panovs House as а museum, has a fund of more than 8,000 exhibits from Prehistory, Antiquity and the Middle Ages. You can see exhibits from the Kozarnika Cave – bones from prehistoric bears, hyena, wild horses, ect.

Working hours: 08:00-12:00, 13:00-17:00; 

Phone: +359 936 53469

Публикувано на:

АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ

без имеАСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ

Филиал на Института по Астрономия към БАН. Разполага с три телескопа, единият от които е втория по големина в България. Основните й функции са провеждането на фундаментални астрономически и астро- физични изследвания и популялизиране на астрономията. Тел.: 0936 53372; 0878 602 682

ASTRONOMIC OBSERVATORY

Branch of the Institute of Astronomy. It has three telescopes, one of which is the second largest in Bulgaria. Its main functions are to implement basic astronomical and astrophysical researches and the popularization of astronomy. Phone: +359 936 53372; +359 878 602 682

Публикувано на:

`