УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 2 БР. ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЗА НАПОЯВАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ КУЛТУРИ И ЗАКУПУВАНЕТО НА ДИЗЕЛ МОТО ПОМПА ЗА НУЖДИТЕ НА ПОЛИВНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, С. РАБИША

Прикачени файлове УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ13.09.2021

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО СТАКЕВЦИ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СТАКЕВЦИ18.08.2021 Приложение № 2 за ИП Реконструкция на част от ВВМ на с. Стакевци15.09.2021

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС – „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО СЪОРЪЖЕНИЕ – АСФАЛТОСМЕСИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ, КАКТО И НЕОБХОДИМИТЕ СКЛАДОВИ ПЛОЩИ ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ, БИТУМ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ – МЕТАН, КАКТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОВОЛТОВА ЛИНИЯ 20 kV ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ТРАФОПОСТ В ИМОТА“, С. ГРАНИТОВО

Прикачени файлове ИСКАНЕ ОТ ПСТ ВИДИН ЕООД23.04.2020

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА ПОД ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК“

Прикачени файлове Обява за инвестиционно предложение Реконструкция на водопровод под пл. Възраждане13.04.2020

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПСТ ВИДИН ЗА ИЗГРАЖАДАНЕ НА АСФАЛТОВА БАЗА, С. ГРАНИТОВО, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛ. ВИДИН

Прикачени файлове Уведомление за инв. предложение от ПСТ Видин за изгр. на Асфалтова база, с. Гранитово26.03.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик