УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА „ПЪРВА“, УЛИЦА „ВТОРА“ И УЛИЦА „ТРЕТИ МАРТ“ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове Уведомление за инвестиционно намерение – Приложение № 504.10.2021

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 2 БР. ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЗА НАПОЯВАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ КУЛТУРИ И ЗАКУПУВАНЕТО НА ДИЗЕЛ МОТО ПОМПА ЗА НУЖДИТЕ НА ПОЛИВНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, С. РАБИША

Прикачени файлове УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ13.09.2021

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО СТАКЕВЦИ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СТАКЕВЦИ18.08.2021 Приложение № 2 за ИП Реконструкция на част от ВВМ на с. Стакевци15.09.2021

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС – „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО СЪОРЪЖЕНИЕ – АСФАЛТОСМЕСИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ, КАКТО И НЕОБХОДИМИТЕ СКЛАДОВИ ПЛОЩИ ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ, БИТУМ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ – МЕТАН, КАКТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОВОЛТОВА ЛИНИЯ 20 kV ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ТРАФОПОСТ В ИМОТА“, С. ГРАНИТОВО

Прикачени файлове ИСКАНЕ ОТ ПСТ ВИДИН ЕООД23.04.2020

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА ПОД ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК“

Прикачени файлове Обява за инвестиционно предложение Реконструкция на водопровод под пл. Възраждане13.04.2020