ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПСТ ВИДИН ЗА ИЗГРАЖАДАНЕ НА АСФАЛТОВА БАЗА, С. ГРАНОТОВО, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛ. ВИДИН

Прикачени файлове Уведомление за инв. предложение от ПСТ Видин за изгр. на Асфалтова база, с. Гранитово26.03.2020

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове Обява за инвестиционно предложение Реконструкция на уличното осветление в гр Белоградчик06.03.2020

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС – „МАГУРА“ АД

Прикачени файлове Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС – Магура АД19.02.2020

ПРОТОКОЛИ ОТ ОЕС ПО УТ ПРЕЗ 2020 Г.

Прикачени файлове ПРОТОКОЛ 1 ОТ 10.01.2020г.31.01.2020 ПРОТОКОЛ 2 ОТ 28.02.2020г.27.03.2020 ПРОТОКОЛ 3 ОТ 10.03.2020г.27.03.2020 ПРОТОКОЛ 4 ОТ 16.03.2020г.27.03.2020

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 31.12.2019 Г.

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 31.12.2019 Г.03.01.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/