НА ТОДОРОВДЕН В САЛАШ - Виж повече   |  ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК И АСОЦИАЦИЯТА НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРОВЕЖДАТ ИНФОРМАЦИОННО ПЪТУВАНЕ - Виж повече   |  

Обяви, съобщения, протоколи и др.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ

ОД на ДФЗ – Видин

НА ВНИМАНИЕТО НА  ПЧЕЛАРИТЕ:

Уведомяваме Ви, че предстои нов прием по мерките от Национална програма по пчеларство /НПП/ за финансовата 2019 г. (още…)

Публикувано на: 28/12/2018

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ ПО §4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ НА ВИЛНА ЗОНА „МАРКАШНИЦА”, ЗЕМЛИЩЕ С. ЧИФЛИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛАСТ ВИДИН

Публикувано на:

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (НУРИОВОС) И ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ПО ЧЛ. 6, АЛ.9 ОТ НУРИОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ДОБИВ И ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – ТРОШЕН КАМЪК ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО ОТ НАХОДИЩЕ „РАЯНОВЦИ”.

Публикувано на: 20/12/2018

`