ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА РОБЕРТ БЪРНС - Виж повече   |  „БЕЗПРЕДЕЛНИЯТ КОСМОС НА ЧОВЕШКИЯ УМ“ - Виж повече   |  

Обяви, съобщения, протоколи и др.

МИГ – ПОКАНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Уважаеми съграждани,
Уважаеми представители на неправителствения сектор,
Уважаеми представители на бизнеса,

Общини Белоградчик, Димово и Макреш имат удоволствието да поканят всички заинтересовани страни на публична среща, относно идеята за създаване на Местна инициативна група и подготовка на проект и кандидатстване по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Целта на срещата е да се учреди местно партньорство между общините, НПО сектора и бизнеса, и да се приложи подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по ПРСР 2014-2020 г.
Срещата ще се проведе на 25.11.2015 г. (понеделник) от 10.00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик, гр.Белоградчик, ул. Княз Борис I № 6, ет.2 при следния дневен ред:
1. Представяне на подхода „Водено от общностите местно развитие”;
2. Обсъждане на приоритети за местно развитие на общините и възможностите на ВОМР за подпомагане на развитието на местната икономика;
3. Излъчване на представители на неправителствения сектор и местния бизнес за установяване на местно партньорство за подаване на проект за подготвителна помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., относно създаване на МИГ.
Местните инициативни групи се създават по Програмата за развитие на селските райони с цел увеличение на добавената стойност от стопанската дейност на общините, създаване на работни места и спиране на обезлюдяването в селските райони, развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства и на териториална идентичност чрез разработването на местни проекти.

Публикувано на: 20/11/2015

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ“ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, ПРОЦЕДУРА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Предоставянето на социални услуги е от изключително значение за хората от община Белоградчик. От 01.11.2015г. СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ „ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ“ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, ПРОЦЕДУРА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“. Насочен е изключително към предоставяне на интегрирани услуги за лица в невъзможност за самообслужване над 65 години и за лица с увреждания. Специфичните цели са свързани със социалното им включване и повишаване качеството на живот, улеснен достъп до основни социални и здравни услуги, осигуряване на психологическа подкрепа и индивидуално консултиране. Предоставянето на интегрирани и дългосрочни грижи в домашна среда улеснява потребителите на тези услуги като допринася разширяването на възможностите за подобряване качеството им на живот.
За предоставянето на социалните услуги от януари – 2016г. ще бъдат наети 15 домашни санитари и 5 социални асистенти. През месец март 2016г. ще бъдат наети още 11 бр. лични асистенти.
Подборът на потребителите ще бъде извършен на два етапа. В първия етап ще бъдат включени лицата, които ще ползват услугите, предоставяни от домашните санитари и социалните асистенти. Вторият етап на подбор ще бъде извършен след приключване на проекта „Нови алтернативи“. След извършване на социална оценка на потребностите на потребителите, ще бъдат включени лица, ползващи услугите, предоставяни от 11-те лични асистенти. Предоставянето на услугите ще се извършва съобразно изготвен индивидуален план за всеки потребител.
За предоставянето на социалните услуги от януари – 2016г. ще бъдат наети 15 домашни санитари и 5 социални асистенти. През месец март 2016г. ще бъдат наети още 11 бр. лични асистенти.

 

Публикувано на: 16/11/2015

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили гражд ански средни или висши училища , в страната и в чужбина на 26.01.2016 г., 2 7.01.2016 г. и 2 8.01.2016 г. в Националната гвардейска част – гр . София

За допълнителна информация:

Явор Попов

GSM: 0884961292,

Офис за водене на военен отчет в община Белоградчик,

сградата на общинска администрация, стая №25.

Линк към пълния текст на обявата

 

Публикувано на: 06/11/2015

ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Белоградчик за 2014

Председателят на Общински съвет-Белоградчик отправя покана за участие в обществено обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Белоградчик за 2014 година.

Обсъждането ще се проведе на 27.08.2015 г. от 17.00 часа в залата на Младежки дом – Белоградчик.

Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Община Белоградчик за 2014 година е публикуван на интернет страницата на общината: www.belogradchik.bg

Публикувано на: 25/08/2015

Приемна областен правител

ПРИЕМНА

на Момчил Станков – областен управител

на област Видин,

за граждани на община Белоградчик

 

27 август 2015г. /четвъртък/, 10.00 часа, Младежки дом – Белоградчик

Публикувано на:

`