ХРАМОВ ПРАЗНИК В СЕЛО САЛАШ - Виж повече   |  КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ХОРАТА ЗАКУПИЛИ БИЛЕТИ ЗА НЕСЪСТОЯЛИЯ СЕ СПЕКТАКЪЛ НА „ТОСКА“ НА 22.07.2018г. ПОРАДИ ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ - Виж повече   |  

Обяви, съобщения, заповеди, протоколи и др.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ПРИЕМНА ГРИЖА

Публикувано на: 07/12/2015

МИГ – ПОКАНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Уважаеми съграждани,
Уважаеми представители на неправителствения сектор,
Уважаеми представители на бизнеса,

Общини Белоградчик, Димово и Макреш имат удоволствието да поканят всички заинтересовани страни на публична среща, относно идеята за създаване на Местна инициативна група и подготовка на проект и кандидатстване по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Целта на срещата е да се учреди местно партньорство между общините, НПО сектора и бизнеса, и да се приложи подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по ПРСР 2014-2020 г.
Срещата ще се проведе на 25.11.2015 г. (понеделник) от 10.00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик, гр.Белоградчик, ул. Княз Борис I № 6, ет.2 при следния дневен ред:
1. Представяне на подхода „Водено от общностите местно развитие”;
2. Обсъждане на приоритети за местно развитие на общините и възможностите на ВОМР за подпомагане на развитието на местната икономика;
3. Излъчване на представители на неправителствения сектор и местния бизнес за установяване на местно партньорство за подаване на проект за подготвителна помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., относно създаване на МИГ.
Местните инициативни групи се създават по Програмата за развитие на селските райони с цел увеличение на добавената стойност от стопанската дейност на общините, създаване на работни места и спиране на обезлюдяването в селските райони, развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства и на териториална идентичност чрез разработването на местни проекти.

Публикувано на: 20/11/2015

`