ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОТВОРИХА ВРАТИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА - Виж повече   |  БЕЛОГРАДЧИК СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ - Виж повече   |  

Обяви, съобщения, заповеди, протоколи и др.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ. 6 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПЪТЕН ДОСТЪП ДО КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БАГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДИАБАЗИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ТЕРИ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОШАНЕ , ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛ. ВИДИН

Прикачени файлове

Публикувано на: 05/07/2018

Обявление потребители

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА
ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИТЕ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ;ДОМАШЕН ПОМОЩНИК;СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ В ЗВЕНОТО ЗА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ, КАКТО СЛЕДВА :
1. Заявление за ползване на социалната услуга;
2. Медицинска документация, експертно решение на ТЕЛК ако има такова за установяване на здравословното състояние и степента на намалена работоспособност;
3. ЛК за справка.

ЗАЯВЛЕНИЯТА НА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ : ПРИЕМ ОТ 09.00 ДО 16.00 ЧАСА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 25.06.2018 Г. ДО 29.06.2018 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – УЛ. „КНЯЗ БОРИС І” № 6, ГР. БЕЛОГРАДЧИК.

Публикувано на: 25/06/2018

Обявление за набиране на персонал

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ В ЗВЕНОТО ЗА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ДЛЪЖНОСТИТЕ ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ СА:

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ – 2 БР. ЗА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК
За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране и притежават удостоверение/сертификат за преминато обучение.
КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ, КАКТО СЛЕДВА :
1. Заявление по образец;
2. Декларация – образец 1;
3. Автобиография;
4. Копие от диплома за завършено образование/ удостоверение за завършен клас;
5. Копие на трудова книжка;
6. Удостоверение за преминато обучение за домашен помощник/социален / личен асистент/болногледач

ЗАЯВЛЕНИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНАТА ДЛЪЖНОСТ : ПРИЕМ ОТ 09.00 ДО 16.00 ЧАСА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 25.06.2018 Г. ДО 29.06.2018 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – УЛ. „КНЯЗ БОРИС І” № 6, ГР. БЕЛОГРАДЧИК.

Публикувано на:

`