ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 31.12.2018 Г.

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 31.12.2018 Г.03.01.2019

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ ПО §4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ НА ВИЛНА ЗОНА „МАРКАШНИЦА”, ЗЕМЛИЩЕ С. ЧИФЛИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛАСТ ВИДИН

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ ВЪВ ВИЛНА ЗОНА МАРКАШНИЦА, ЗЕМЛИЩЕ С. ЧИФЛИК28.12.2018

ОБЯВА ЗА ИЗРАБОТЕН ПЛАН ЗА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ ПО §4К ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ, НА ВИЛНА ЗОНА „МАРКАШНИЦА”, ЗЕМЛИЩЕ С. ЧИФЛИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛАСТ ВИДИН

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА ИЗРАБОТЕН ПЛАН ЗА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ ПО §4К ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ, НА ВИЛНА ЗОНА „МАРКАШНИЦА”, ЗЕМЛИЩЕ С. ЧИФЛИК30.10.2018

ЗАПОВЕД №861 ОТ 09.10.2018Г.

         

ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПУП ЗА СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИМОТИ КЪМ ОСНОВЕН ОБЕКТ „НАХОДИЩЕ „ТЕРИ”, ЗЕМЛИЩЕ С. ОШАНЕ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП ЗА СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИМОТ № 016152 – „ЗА МЕСТЕН ПЪТ”28.08.2018 ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП ЗА СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИМОТ № 016144 – „КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ”28.08.2018

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/