ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 31.12.2019 Г.

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 31.12.2019 Г.03.01.2020

ПРОЕКТ ОТНОСНО САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА (СОЗ) В ОБСЕГА НА ЕДНИ БРОЙ КАПТИРАН ИЗВОР ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ВЪРБА ОТ ПС ВЪРБА, С. ВЪРБА, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛ. ВИДИН

Прикачени файлове Проект Санитарно-охранителна зона с. Върба, общ. Белоградчик, обл. Видин16.10.2019

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ВИНОПРОИЗВОДСТВО И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ВИНАРСКА ИЗБА МАГУРА АД, С. РАБИША, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛАСТ ВИДИН

Прикачени файлове Уведомление за инвестиционно предложение от Магура АД14.10.2019

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) ОТ СД „ЛАФ-ВЕЛИЗАРОВ И СИЕ” – БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС09.09.2019

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – ИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖЕН ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ПРОМИШЛЕНО И САМОСТОЯТЕЛНО ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЪБРАВКА, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК“

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/