СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Велко Георгиев17.06.2020

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Галя Богданова10.06.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Георги Богданов – 110.06.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Георги Богданов10.06.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Пенка Дацова10.06.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Юрий Панов10.06.2020

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Йоана Станева08.05.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Цветанка Божкова08.05.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Цветомир Михайлов08.05.2020

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС – „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО СЪОРЪЖЕНИЕ – АСФАЛТОСМЕСИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ, КАКТО И НЕОБХОДИМИТЕ СКЛАДОВИ ПЛОЩИ ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ, БИТУМ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ – МЕТАН, КАКТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОВОЛТОВА ЛИНИЯ 20 kV ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ТРАФОПОСТ В ИМОТА“, С. ГРАНИТОВО

Прикачени файлове ИСКАНЕ ОТ ПСТ ВИДИН ЕООД23.04.2020

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА ПОД ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК“

Прикачени файлове Обява за инвестиционно предложение Реконструкция на водопровод под пл. Възраждане13.04.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/