Стартираща пресконференция по Проект „Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа за деца и младежи в риск“

На 15.10.2020 г. от 13.00 часа в залата на Младежки дом – Белоградчик ще се проведе стартираща конференция по представяне на Проект „Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа за деца и младежи в риск“, Договор BG05M9OP001-2.019-0020-C01, Процедура BG05M9OP001-2.019 , Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите,  ЕТАП 2 – предоставянето на социални  и интегрирани… Прочети повече

РЕДА, ЕТАПИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.001„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

РЕДА, ЕТАПИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.001„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. Наименование на финансиращ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Наименование на финансираща програма: ОП ”Региони в растеж” 2014 –… Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ПРИЕМНА ГРИЖА

Прикачени файлове Списък на допуснати до интервю кандидати за социални работници по проект „Приеми ме 2015”22.12.2015 Списък на класирани кандидати за социални работници след проведено събеседване29.12.2015 обявление Приеми ме 201507.12.2015 заявление08.12.2015 декларация чл. 10708.12.2015 декларация08.12.2015 автобиография08.12.2015

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ И ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ ПРЕЗ 2016 г.

Сметосъбирае и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Прикачени файлове Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване за 2016г.15.10.2015