СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ - Виж повече   |  УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ В НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - Виж повече   |  

Обществени поръчки

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБНОВЯВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СЕДЕМ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. БЕЛОГРАДЧИК ПО ОПРР 2014-2020 Г.“ – ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Прикачени файлове

Публикувано на: 30/12/2016

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ АВТОБУСИ И СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ, ОБСЛУЖВАЩИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА БЮДЖЕТНАТА 2017 ГОДИНА ”

Прикачени файлове

Публикувано на: 23/12/2016

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК И ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА ПЛАНА”

опорен плансхема по вид собственостсхема по вид територия

Прикачени файлове

Публикувано на: 20/10/2016

`