ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА „ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Борсов договор13.11.2019 Решение за откриване на процедура18.10.2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове Решение за откриване на процедура03.10.2019 Решение за прекратяване на процедурата14.10.2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове 1. Покана27.09.2019 2. Техническа спецификация27.09.2019 3.-Договор-за-оборудване-тристранен27.09.2019 4. Образци27.09.2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПО ЧЛ. 182, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БЕЛОГРАДЧИК, УЛ. „КНЯЗ БОРИС I” № 28”

  Номер на поръчката в АОП: 00287-2019-0006 Прикачени файлове Доклад27.09.2019 Протокол27.09.2019 Решение за избор на изпълнител27.09.2019 Договор04.10.2019 Приложения към договор18.10.2019 1. Решение за откриване на процедура13.09.2019 2. Покана за пряко договаряне13.09.2019 3. Приложение № 1- Техническа спецификация13.09.2019 4. Приложение № 2 – Инвестиционен проект13.09.2019 5. Образци13.09.2019 6. Приложение № 3 – Проект на договор13.09.2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ” И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2  „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ”   Прикачени файлове 1.Покана12.09.2019 2. Техническа спецификация12.09.2019 3.-Договор-за-оборудване-тристранен12.09.2019 4. Образци12.09.2019 Договор с приложения21.10.2019 Протокол20.09.2019

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/