АНГЕЛИНА ЙОТОВА ПРЕДСТАВИ ПЪРВАТА СИ ПОЕТИЧНА КНИГА - Виж повече   |  

Обществени поръчки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЕКТ„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА“ В УПИ-VIII1141,1077, КВ. 18 ПО ПЛАНА НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове

Публикувано на: 16/04/2012

„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Белоградчик”

Прикачени файлове

Публикувано на:

„Извършване на Строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост“

Прикачени файлове

Публикувано на:

„Избор на изпълнител за консултанстска услуга за подготовка на заявление за безвъздмездна финансова помощ, съгласно изискванията за финансиране на Програма за равитие на селските райони 2007-2013“ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ за „Изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в Кв.18 по плана на град Белоградчик“

Прикачени файлове

Публикувано на: 12/04/2012

„ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩО СЕ В МЕСТНОСТТА „ФУСИНО СЕЛИЩЕ”

Публикувано на: 14/03/2012

`