ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ.169 АЛ.1, Т.(1-5) ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

РАЗЯСНЕНИЕ   Прикачени файлове Договор10.03.2020 1. Обява30.01.2020 2. Техническа спецификация30.01.2020 3. Проект на договор30.01.2020 4. Образци30.01.2020 Протокол02.03.2020 Протокол № 114.02.2020

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ.169 АЛ.1, Т.(1-5) ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове 1. Обява28.01.2020 2. Техническа спецификация28.01.2020 3. Проект на договор28.01.2020 4. Образци28.01.2020 Заповед прекратяване30.01.2020 Съобщение за прекратяване30.01.2020

ОБЩСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ГОРИВА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА МПС И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, С ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА АД ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ”

Номер на поръчката в АОП: 00287-2020-0001 Прикачени файлове Решение за откриване на процедура27.01.2020 Борсов договор доставка на горива и масла14.02.2020

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА БЮДЖЕТНАТА 2020 ГОДИНА”

Номер на поръчката в АОП: 00287-2019-0010 Прикачени файлове Договор20.02.2020 Приложения към договор20.02.2020 Протокол № 128.01.2020 Съобщение за отваряне на ценови предложения28.01.2020 1. Решение23.12.2019 2. Обявление за поръчка23.12.2019 3. Документация за участие23.12.2019 4. Техническа спецификация23.12.2019 6. Образци23.12.2019 Протокол № 203.02.2020 Протокол по чл. 60 а ППЗОП03.02.2020 Решение за избор на изпълнител03.02.2020 5. Проект на Договор23.12.2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ, ГР. БЕЛОГРАДЧИК“

  Номер на поръчката в АОП: 00287-2019-0009 Прикачени файлове Съобщение за отваряне на ценови предложения18.02.2020 Протокол № 224.02.2020 Протокол № 324.02.2020 Протокол по чл. 60 а ППЗОП24.02.2020 Решение за избор на изпълнител24.02.2020 Договор и приложения21.05.2020 Протокол № 103.02.2020 1. Решение за откриване на процедура06.12.2019 2. Обявление за поръчка06.12.2019 3. Документация за участие06.12.2019 4. Образци06.12.2019 5.… Прочети повече