СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ - Виж повече   |  УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ В НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - Виж повече   |  

Обществени поръчки

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК ПО УЛИЦИ MИДЖУР, ОСВОБОЖДЕНИЕ, НИКОЛА ВАПЦАРОВ, СТАРА ПЛАНИНА И ЛОКАЛНА УЛИЦА В КВ. ЗДРАВЕЦ ”

Номер на поръчката в АОП: 00287-2017-0006

 

 

04_00_Investicionen proekt.rar

 

Прикачени файлове

Публикувано на: 06/07/2017

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове

Публикувано на: 03/05/2017

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ„ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА ВОМР И ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЯТА, ЧРЕЗ ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ/СЕМИНАРИ; ИНФОРМАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ; ИЗГОТВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ; ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА В РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ; СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА ЗА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ( МИГ); ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИ СРЕЩИ И ИНФОРМАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯТА; ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ЗА РАЗРАБОТЕНАТА СТРАТЕГИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Прикачени файлове

Публикувано на: 07/03/2017

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ) ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СЕДЕМ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ПО ОПРР 2014-2020 Г.“, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛ. ХР. СМИРНЕНСКИ № 5, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 1 И БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ № 11; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ № 7 И БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ № 9; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛ. СТАРА ПЛАНИНА № 1 И УЛ. СТАРА ПЛАНИНА № 4.

№ на преписката в АОП: 00287-2017-0005

10. ТП и приложения

 

Прикачени файлове

Публикувано на: 27/02/2017

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ – ДИЗЕЛОВО ГОРИВО 0,001% S ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗВЕНА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

№ на преписката в АОП: 00287-2017-0004

 

Прикачени файлове

Публикувано на: 20/02/2017

`