ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОТВОРИХА ВРАТИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА - Виж повече   |  

Обществени поръчки

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПО ЧЛ. 182, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БЕЛОГРАДЧИК, УЛ. „КНЯЗ БОРИС I” № 28”

 

Номер на поръчката в АОП: 00287-2019-0006

Публикувано на: 13/09/2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ” И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2  „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ”

 

Публикувано на: 11/09/2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 – „Доставка на специализирано медицинско обзавеждане и оборудване”

Обособена позиция № 2 – „Доставка на обзавеждане с мебели”

Обособена позиция № 3 – „Доставка на електрическо оборудване”

Обособена позиция № 4 – „Доставка на професионално кухненско оборудване и обзавеждане”

 

Публикувано на: 06/08/2019

ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЪЛЕН ПАКЕТ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА И ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕ 6 КЪМ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-2.009 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ“ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020“

Публикувано на: 31/07/2019

`