ОБЩСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ГОРИВА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА МПС И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, С ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА АД ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ”

  Прикачени файлове Решение за откриване на процедура27.01.2020

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА БЮДЖЕТНАТА 2020 ГОДИНА”

Номер на поръчката в АОП: 00287-2019-0010 Прикачени файлове 1. Решение23.12.2019 2. Обявление за поръчка23.12.2019 3. Документация за участие23.12.2019 4. Техническа спецификация23.12.2019 6. Образци23.12.2019 5. Проект на Договор23.12.2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ, ГР. БЕЛОГРАДЧИК“

  Номер на поръчката в АОП: 00287-2019-0009 Прикачени файлове 1. Решение за откриване на процедура06.12.2019 2. Обявление за поръчка06.12.2019 3. Документация за участие06.12.2019 4. Образци06.12.2019 5. Приложение № 1 – Методика за оценка06.12.2019 6. Приложение № 2 -Техническа спецификация06.12.2019 7. ПРОЕКТ06.12.2019 8 Приложение № 3 – Проект на договор06.12.2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКАТА И ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Договор за обществен превоз на пътници24.01.2020 Приложения към договор24.01.2020 1. Обява27.11.2019 2. Техническа спецификация27.11.2019 3. Методика за определяне на комплексната оценка27.11.2019 4. Проект на договор27.11.2019 5. Образци27.11.2019 Съобщение за отваряне на оферти06.12.2019 Протокол13.01.2020

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА „ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Борсов договор13.11.2019 Решение за откриване на процедура18.10.2019

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/