АНГЕЛИНА ЙОТОВА ПРЕДСТАВИ ПЪРВАТА СИ ПОЕТИЧНА КНИГА - Виж повече   |  

Обществени поръчки

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БУЛ. “СЪЕДИНЕНИЕ” В ГР. БЕЛОГРАДЧИК ОТ О.Т. 28 ДО О.Т. 37”

Номер на поръчката в АОП: 00287-2018-0013

 

Прикачени файлове

Публикувано на: 20/08/2018

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА И ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА – ГР. БЕЛОГРАДЧИК“ И ЗА ОБЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП – ГР. БЕЛОГРАДЧИК“

Номер на поръчката в АОП: 00287-2018-0012

 

Прикачени файлове

Публикувано на: 02/08/2018

ПРЕДМЕТ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: „ ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ” И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове

Публикувано на: 11/07/2018

ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП

Прикачени файлове

Публикувано на: 28/06/2018

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: “Доставка на оборудване и обзавеждане за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик

Прикачени файлове

Публикувано на: 27/06/2018

`