КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”/ ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

Прикачени файлове ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 17, АЛ. 3, Т. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ19.01.2021 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС19.01.2021 ОБЯВЛЕНИЕ19.01.2021

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СНАБДИТЕЛ/ДОСТАВЧИК“

Прикачени файлове Автобиография05.11.2020 Заявление05.11.2020 ОБЯВА05.11.2020

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА”

Прикачени файлове СПИСЪК ДОПУСНАТИ ПО ДОКУМЕНТИ23.10.2020 ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ДЦ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ПЕРСОНАЛ29.10.2020 ОБЯВА14.11.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ НА ЦОП06.10.2020 Автобиография06.10.2020 Декларация06.10.2020 ЗАЯВЛЕНИЕ06.10.2020 СПИСЪК ДОПУСНАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ПРОТОКОЛ 419.10.2020 ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ -ЦОП и ДЦ, ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ПЕРСОНАЛ21.10.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ06.10.2020 Автобиография06.10.2020 Декларация06.10.2020 ЗАЯВЛЕНИЕ06.10.2020 СПИСЪК ДОПУСНАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ПРОТОКОЛ 419.10.2020 ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ -ЦОП и ДЦ, ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ПЕРСОНАЛ21.10.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/