ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА РОБЕРТ БЪРНС - Виж повече   |  „БЕЗПРЕДЕЛНИЯТ КОСМОС НА ЧОВЕШКИЯ УМ“ - Виж повече   |  

Търгове

Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажбата на стояща дървесина на корен при условията и реда на Глава трета, Раздел І от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от Общински горски фонд по обекти в землището на с. Стакевци, общ. Белоградчик

Публикувано на: 03/02/2016

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински терен с площ от 1,00 квадратен метър, находящ се в гр.Белоградчик, ул.”Васил Левски” №4А до входа вляво на Младежки дом

Прикачени файлове

Публикувано на: 15/10/2015

`