АНГЕЛИНА ЙОТОВА ПРЕДСТАВИ ПЪРВАТА СИ ПОЕТИЧНА КНИГА - Виж повече   |  

Търгове

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 2/3 ИД.Ч. ОТ СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 50КВ.М, НА ЕДИН ЕТАЖ, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ. СЛАВЯНСКА №2

Публикувано на: 22/10/2018

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ –НИВИ, ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО РАБИША, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Публикувано на: 28/09/2018

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА, РАЗДЕЛ I ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ЗА ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЕКТ 12 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАКЕВЦИ

Публикувано на: 14/08/2018

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА, РАЗДЕЛ I ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ЗА ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЕКТ 16 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. САЛАШ

Публикувано на:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД (ОПФ) В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ И НА ЛИЦА, КОИТО ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДОБРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.14 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

Публикувано на: 01/08/2018

`