ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ И НА ЛИЦА, КОИТО ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДОБРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.14 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА21.08.2020 СПИСЪК ИМОТИ21.08.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – НИВИ, ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СТРУИНДОЛ И С. ГРАНИТОВО

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА20.08.2020

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – ОБЕКТ 5-2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 5-2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК13.08.2020 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ01.09.2020

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – ОБЕКТ 4-2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – ОБЕКТ 4-2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК13.08.2020 ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛ ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА01.09.2020

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – ОБЕКТ 2-2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – ОБЕКТ 2-2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК13.08.2020 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ01.09.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/