АНСАМБЪЛ „ТРАКИЯ“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  В БЕЛОГРАДЧИК ВРЪЧИХА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА - Виж повече   |  

Профил на купувача

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА, РАЗДЕЛ I ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ЗА ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЕКТ 3 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАКЕВЦИ

Публикувано на: 01/06/2018

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА, РАЗДЕЛ I ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ЗА ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЕКТ 2 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАКЕВЦИ

Публикувано на:

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА, РАЗДЕЛ I ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ЗА ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЕКТ 6 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАКЕВЦИ

Публикувано на:

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВЕЩ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ, МАРКА „ЗИЛ -131” С РЕГ. № ВН 5803 ВС, РАМА № 136768 И ДВИГАТЕЛ № 686983

Публикувано на: 22/05/2018

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗА МОНТИРАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ – АПАРАТ ЗА ЮБИЛЕЙНИ МОНЕТИ С ПЛОЩ ОТ 1.00 /ЕДИН/ КВАДРАТЕН МЕТЪР, НАХОДЯЩ СЕ В СЕЛО РАБИША, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, ВХОД НА ПЕЩЕРА „МАГУРАТА”

Публикувано на:

`