ЗАПОЧНА ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИ ЗА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2019 - Виж повече   |  

Профил на купувача

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА, РАЗДЕЛ I ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ЗА ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЕКТ 16 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. САЛАШ

Прикачени файлове

Публикувано на: 21/05/2019

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА, РАЗДЕЛ I ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ЗА ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЕКТ 12 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАКЕВЦИ

Прикачени файлове

Публикувано на:

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗВЕНА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „МЛЯКО, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ЯЙЦА“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „МЕСО,МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – “ ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 -„ПАКЕТИРАНИ, КОНСЕРВИРАНИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“

Номер на поръчката в АОП: 00287-2019-0001

 

Прикачени файлове

Публикувано на: 25/04/2019

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 25.00 кв.м., ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ /КАРАВАНА/

Публикувано на: 08/04/2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ АВТОБУСИ СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ И ДРУГА ТЕХНИКА, ОБСЛУЖВАЩИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Публикувано на: 16/01/2019

`