ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 82.00 КВ.М. ЧАСТ ОТ МАСИВНА СГРАДА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 386.00 КВ.М. НА ЕДИН ЕТАЖ, ИЗГРАДЕНА ПРЕЗ 1976Г. В УПИ III, КВ.49 ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, СЪГЛАСНО АОС №701/11.07.2018Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЧАСТ ОТ МАСИВНА СГРАДА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ10.03.2020

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ” И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК” ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Прикачени файлове Договор ОП № 126.03.2020 Договор ОП № 226.03.2020 1.Обява14.02.2020 2. Техническа-спецификация ОП 114.02.2020 3. Техническа-спецификация ОП 214.02.2020 4.Проект на договор ОП № 114.02.2020 5.Проект на договор ОП № 214.02.2020 Образци14.02.2020 Протокол05.03.2020

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ.169 АЛ.1, Т.(1-5) ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

РАЗЯСНЕНИЕ   Прикачени файлове Договор10.03.2020 1. Обява30.01.2020 2. Техническа спецификация30.01.2020 3. Проект на договор30.01.2020 4. Образци30.01.2020 Протокол02.03.2020 Протокол № 114.02.2020

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ.169 АЛ.1, Т.(1-5) ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове 1. Обява28.01.2020 2. Техническа спецификация28.01.2020 3. Проект на договор28.01.2020 4. Образци28.01.2020 Заповед прекратяване30.01.2020 Съобщение за прекратяване30.01.2020

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ” НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ”– БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Протокол класиране06.03.2020 Обява24.01.2020 СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА – УПРАВИТЕЛ НА ЦНСТ ДБУ04.03.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/