ПРИКЛЮЧЕНИЕ С БАЛОН В БЕЛОГРАДЧИК   - Виж повече   |  ПРАЗНИК НА ГОРАТА И ТУРИЗМА В СТАКЕВСКИЯ БАЛКАН - Виж повече   |   - Виж повече   |  

Профил на купувача

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ И РЕШЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” („JOINT INITIATIVES AND SOLUTIONS IN ADDRESSING EMERGENCY SITUATIONS IN THE CROSS BORDER AREA”) С КОД НА ПРОЕКТ 15.3.1.039 ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 ДОГОВОР ЗА СУБСИДИЯ № 7633/30.01.2017 Г.

Прикачени файлове

Публикувано на: 11/08/2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.13 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

Публикувано на: 04/08/2017

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 54.00 КВ.М. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, С. СТАКЕВЦИ

Публикувано на: 20/07/2017

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК ПО УЛИЦИ MИДЖУР, ОСВОБОЖДЕНИЕ, НИКОЛА ВАПЦАРОВ, СТАРА ПЛАНИНА И ЛОКАЛНА УЛИЦА В КВ. ЗДРАВЕЦ ”

Номер на поръчката в АОП: 00287-2017-0006

 

 

04_00_Investicionen proekt.rar

 

Прикачени файлове

Публикувано на: 06/07/2017

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ В УПИ XIX, КВ.83 ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „ЖИЛИЩНА СГРАДА” СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 80.00 КВАДРАТНИ МЕТРА И РЗП 80.00 КВАДРАТНИ МЕТРА, СЪГЛАСНО АЧОС №34222.01.2013 ГОДИНА И СКИЦА №8810.05.2017 Г.

Публикувано на: 26/06/2017