КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”/ ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

Прикачени файлове ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 17, АЛ. 3, Т. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ19.01.2021 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС19.01.2021 ОБЯВЛЕНИЕ19.01.2021

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.1347 С ПЛОЩ ОТ 301 КВ.М., МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР. БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ИЗГРЕВ” №5

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА18.12.2020

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СНАБДИТЕЛ/ДОСТАВЧИК“

Прикачени файлове Автобиография05.11.2020 Заявление05.11.2020 ОБЯВА05.11.2020

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.1332, С ПЛОЩ ОТ 743 КВ.М., МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ИЗГРЕВ” №16

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА23.10.2020

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА”

Прикачени файлове СПИСЪК ДОПУСНАТИ ПО ДОКУМЕНТИ23.10.2020 ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ДЦ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ПЕРСОНАЛ29.10.2020 ОБЯВА14.11.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/