ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.1332, С ПЛОЩ ОТ 743 КВ.М., МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ИЗГРЕВ” №16

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА23.10.2020

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА”

Прикачени файлове СПИСЪК ДОПУСНАТИ ПО ДОКУМЕНТИ23.10.2020 ОБЯВА14.10.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ И НА ЛИЦА, КОИТО ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДОБРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.14 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА12.10.2020 СПИСЪК ИМОТИ12.10.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ НА ЦОП06.10.2020 Автобиография06.10.2020 Декларация06.10.2020 ЗАЯВЛЕНИЕ06.10.2020 СПИСЪК ДОПУСНАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ПРОТОКОЛ 419.10.2020 ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ -ЦОП и ДЦ, ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ПЕРСОНАЛ21.10.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ06.10.2020 Автобиография06.10.2020 Декларация06.10.2020 ЗАЯВЛЕНИЕ06.10.2020 СПИСЪК ДОПУСНАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ПРОТОКОЛ 419.10.2020 ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ -ЦОП и ДЦ, ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ПЕРСОНАЛ21.10.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/