„БАЛ С МАСКИ“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  НА „ТРИФОН ЗАРЕЗАН“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Текущи

Проект „Нови възможности за грижи”

Konica Minolta C224e-20151217155223Проект „Нови възможности за грижа” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи”, по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. се осъществява с финансовата подкрепа на ОП РЧР, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Основната цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване , както и създаване възможности за социално включване.
Във връзка с изпълнение на Проект „Нови възможности за грижа” по ОП „РЧР” 2014- 2020г„ бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M90P001-2.2015.001 -С0001, между Агенцията за социално подпомагане, чрез главна дирекция „Социално подпомагане” и кмета на Община Белоградчик е сключено Партньорско споразумение № BG 05-0501-1/24.03.2015г.
В определения срок за прием на документи, 09.04.2015г. в Община Белоградчик са подадени заявления от 94 бр. кандидат потребители за ползване на услугата и 87 бр. кандидати за лични асистенти. При приемане на заявленията е осигурен равен достъп за кандидатстване за ползване на услугата на всяко лице от определената в проекта целева група, с предоставена възможност за заявяване на предпочитан личен асистент, отговарящ на критериите по проекта. В рамките на дейностите по проекта е извършена оценка на потребностите в дома на подалите заявления лица с увреждания или невъзможност за самообслужване от служители на Д «Социално подпомагане» гр. Белоградчик. Съобразно формирания индивидуален месечен бюджет, назначена комисия от общината е класирала и направила подбор за включване на най-нуждаещите се кандидат потребители. Извършена е индивидуална оценка и на кандидатите за лични асистенти след проведено интервю събеседване. На одобрените кандидати е проведено двудневно въвеждащо обучение през м.май 2015г.
Реалното стартиране на дейността «Предоставяне на социалната услуга ЛА» в община Белоградчик е на 25.05.2015г. с определен срок за приключване 29.02.2016г. Съгласно сключеното Партньорско споразумение по проекта определената квота за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” в община Белоградчик е 3600 часа месечно. В тази връзка са сключени договори с 35 потребители – лица, които са в пълна невъзможност да се обслужват сами или се нуждаят от помощ и подкрепа при извършването на различни ежедневни дейности и осъществяването на социални контакти. Назначени са 32 лични асистенти, които да предоставят услугата „Личен асистент” на потребителите почасово, съобразно изготвени индивидуални планове.

Публикувано на: 29/05/2015

`