НА „ТРИФОН ЗАРЕЗАН“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2019 ГОДИНА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Текущи

Стартираща пресконференция по проект „Осъществяване на енергийна ефективност в сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр. Белоградчик”

Проект „Компетентна администрациНа 13.02.2017 г. от 14:00 часа в сграда на Общинска администрация – Белоградчик, ет. 2, Заседателна зала, ще се проведе стартираща пресконференция по проект „Осъществяване на енергийна ефективност в сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр. Белоградчик”, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0136-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Осъществяване на енергийна ефективност в сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр. Белоградчик”, № BG16RFOP001-2.001-0136-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Белоградчик  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Публикувано на: 07/02/2017

Проект „Нови възможности за грижа”

logosОбщина Белоградчик изпълнява проект  „Нови възможности за грижа” до 29.02.2016г., когато изтича срока на сключеното Партньорско споразумение № BG 05-0501-1/24.03.2015г. с Агенцията за социално подпомагане по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001 –С0001.

Целта на проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

„Личен асистент” е изключително полезна и търсена социална услуга в общината. Тя се предоставя почасово в домашна среда, съгласно изготвени индивидуални планове на всеки потребител. В изпълнение на Дейност 5 по проекта за предоставяне на услугата, през м. януари 2016г. в община Белоградчик 31 лични асистенти обгрижват 33 потребители – лица в пълна невъзможност да се обслужват сами или се нуждаят от помощ и подкрепа при извършването на различни ежедневни дейности и осъществяването на социални контакти. След сключване на анекс към споразумението с АСП за допълнителни часове предоставяне на услугата, през м.февруари 2016г. се включват още 3 нови потребители с 3 новоназначени лични асистенти. При срещите на екипа за управление на общинско ниво с участниците в проекта, както и от проверките на социалните работници от Д СП- Белоградчик се установява, че няма нарушения и сигнали за некачествено предоставяне на услугите от страна на назначените лични асистенти и потребителите. (още…)

Публикувано на: 26/02/2016

Проект „Нови възможности за грижа”

logosОбщина Белоградчик продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” съгласно сключено Партньорско споразумение № BG 05-0501 -1 /24.03.2015г. с Агенцията за социално подпомагане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г„ бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M90P001 -2.2015.001 -С0001.

Целта на проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване , както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Към момента в община Белоградчик 32 лични асистенти обгрижват 34 потребители – лица, които са в пълна невъзможност да се обслужват сами или се нуждаят от помощ и подкрепа при извършването на различни ежедневни дейности и осъществяването на социални контакти. В изпълнение на дейностите по проекта, през м.октомври се проведе поддържащо обучение на назначените лични асистенти.
„Личен асистент” е изключително полезна и търсена социална услуга в общината. Тя се предоставя почасово в домашна среда, съгласно изготвени индивидуални планове на всеки потребител. При срещите на екипа за управление на общинско ниво с участниците в проекта се установява, че няма нарушения и сигнали за некачествено предоставяне на услугите от страна на назначените лични асистенти.
Настоящата информация за текущото изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” в Община Белоградчик се публикува съобразно изискванията на Единния наръчник на бенефициета за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.

Публикувано на: 17/12/2015

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ“ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, ПРОЦЕДУРА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Предоставянето на социални услуги е от изключително значение за хората от община Белоградчик. От 01.11.2015г. СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ „ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ“ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, ПРОЦЕДУРА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“. Насочен е изключително към предоставяне на интегрирани услуги за лица в невъзможност за самообслужване над 65 години и за лица с увреждания. Специфичните цели са свързани със социалното им включване и повишаване качеството на живот, улеснен достъп до основни социални и здравни услуги, осигуряване на психологическа подкрепа и индивидуално консултиране. Предоставянето на интегрирани и дългосрочни грижи в домашна среда улеснява потребителите на тези услуги като допринася разширяването на възможностите за подобряване качеството им на живот.
За предоставянето на социалните услуги от януари – 2016г. ще бъдат наети 15 домашни санитари и 5 социални асистенти. През месец март 2016г. ще бъдат наети още 11 бр. лични асистенти.
Подборът на потребителите ще бъде извършен на два етапа. В първия етап ще бъдат включени лицата, които ще ползват услугите, предоставяни от домашните санитари и социалните асистенти. Вторият етап на подбор ще бъде извършен след приключване на проекта „Нови алтернативи“. След извършване на социална оценка на потребностите на потребителите, ще бъдат включени лица, ползващи услугите, предоставяни от 11-те лични асистенти. Предоставянето на услугите ще се извършва съобразно изготвен индивидуален план за всеки потребител.
За предоставянето на социалните услуги от януари – 2016г. ще бъдат наети 15 домашни санитари и 5 социални асистенти. През месец март 2016г. ще бъдат наети още 11 бр. лични асистенти.

 

Публикувано на: 16/11/2015

Община Белоградчик продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа”

Konica Minolta C224e-20151217155223Община Белоградчик продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа”, съгласно сключено Партньорско споразумение № BG 05-0501-1/24.03.2015г. е Агенцията за социално подпомагане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г„ бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001 -С0001.
Целта на проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване , както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
В рамките на одобрената за общината месечна часова квота, съобразно потребностите и формирания индивидуален месечен бюджет часове на нуждаещите се от грижи, първоначално през м.май 2015г. са сключени 35 договори с потребители /деца и възрастни лица/ и 32 трудови договори с избраните от тях лични асистенти. В хода на изпълнение на проекта, при отпадане на потребители и лични асистенти, на мястото на освободените се включват нови лични асистенти и потребители от списъка на чакащите кандидати. Към края на месец септември 2015г„ общия брой на участниците, обхванати от дейността „Предоставяне на социалната услуга ЛА” за периода от стартиране на проекта до момента, е 40 потребители и 38 лични асистенти. През м.октомври предстои да се проведе поддържащо обучение на назначените лични асистенти.
Настоящата информация за текущото изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” в Община Белоградчик се публикува съобразно изискванията на Единния наръчник на бенефициета за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.

Публикувано на: 29/09/2015

`