НА „ТРИФОН ЗАРЕЗАН“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2019 ГОДИНА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Текущи

Проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“

Покана

ПОКАНА
на 21.09.2018 г. от 11:00 часа, в гр. Белоградчик, ул. „Княз Александър Батенберг” № 6, в близост до сграда за яслена група, към ОДЗ „Иглика” ще се проведе събитие „Първа копка”, за стартиране на строително – монтажни работи на обекти „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“, осъществявани по проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“, Процедура за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.

Заповядайте!
Проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“ включва създаване на три нови за Община Белоградчик социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип в общинския център град Белоградчик. Проектът е насочен към успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в близка до семейната среда в общността, гарантирайки правото на децата на достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните им потребности. С реализацията му, Община Белоградчик има за цел да открие три нови адекватни и ефективни социални услуги, които да допринесат за прекратяването на институционалния модел на грижа за деца. Обектите на инвестицията „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ ще се реализират на територията на град Белоградчик, в имоти общинска собственост.
„Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ ще се реализира в УПИ XI-30, кв.32 с административен адрес ул. „Княз Ал. Батенберг“ №6, гр. Белоргадчик
„Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ ще се реализира в УПИ Х-947, кв.82 с административен адрес ул.“Дедо Божин“ №10, гр. Белоградчик

Цели на проекта:
Основната цел на проекта е развитие на социалната инфраструктура чрез създаване на три нови за Община Белоградчик социални услуги, а именно: Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип.
Специфични цели на проекта:
• Специфична цел 1: Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид социални услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца;
• Специфична цел 2: Осигуряване на възможности за социално включване и равен достъп до публични услуги на деца и младежи в риск или с двигателни или психически увреждания;
• Специфична цел 3: Осигуряване на качествена грижа за децата и младежите, включително за децата с увреждания и техните семейства, чрез създаване на широк набор от интегрирани социални услуги.

Публикувано на: 13/09/2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Информация за сключен Договор за БФП:

Договор за Безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP001-5.001-0016-C01 „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик”

Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“
Управляващ орган на ОПРР 2014-2020: Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“
Процедура за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
Бенефициент: Община Белоградчик, Област Видин, Р. България
Обща стойност на проекта: 1 146 329.08 лв. с вкл. ДДС
Безвъзмездна финансова помощ: 100%
Съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие: 85%, 974379,42 лв. с вкл. ДДС
Национално съфинансиране: 15%, 171949,36 лв. с вкл. ДДС
Продължителност на проекта: 24 месеца
Дата на стартиране изпълнението: 01.12.2017 г.
Дата на приключване изпълнението: 01.12.2019 г.

Кратко описание на проекта:

Проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“ включва създаване на три нови за Община Белоградчик социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип в общинския център град Белоградчик. Проектът е насочен към успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в близка до семейната среда в общността, гарантирайки правото на децата на достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните им потребности. С реализацията му, Община Белоградчик има за цел да открие три нови адекватни и ефективни социални услуги, които да допринесат за прекратяването на институционалния модел на грижа за деца. Обектите на инвестицията „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ ще се реализират на територията на град Белоградчик, в имоти общинска собственост.
„Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ ще се реализира в УПИ XI-30, кв.32 с административен адрес ул. „Княз Ал. Батенберг“ №6, гр. Белоргадчик
„Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ ще се реализира в УПИ Х-947, кв.82 с административен адрес ул.“Дедо Божин“ №10, гр. Белоградчик

Цели на проекта:
Основната цел на проекта е развитие на социалната инфраструктура чрез създаване на три нови за Община Белоградчик социални услуги, а именно: Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип.
Специфични цели на проекта:
• Специфична цел 1: Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид социални услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца;
• Специфична цел 2: Осигуряване на възможности за социално включване и равен достъп до публични услуги на деца и младежи в риск или с двигателни или психически увреждания;
• Специфична цел 3: Осигуряване на качествена грижа за децата и младежите, включително за децата с увреждания и техните семейства, чрез създаване на широк набор от интегрирани социални услуги.

Дейности по проекта и очаквани резултати:
Дейност 1: Организация и управление на проекта – Подготвени всички необходими технически и финансови отчети по проекта, отчитащи напредъка, постигнатите цели и очаквани резултати от изпълнението му, както и всички предвидени искания за плащания. Качествена и навременна координация и комуникация с Управляващия орган, външните Изпълнители, заинтересованите страни и целевите групи и всички други, имащи отношение към настоящия проект. Недопускане на нередности и забавяния при изпълнението на проекта и следене за качественото изпълнение на всички предвидени в проекта дейности. Осъществено финално техническо и финансово отчитане на проекта.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на Изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки – Провеждане на процедури за избор на Изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки са 5 /пет/ броя подготвени и проведени процедури за избор на Изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки и съответно 5 /пет/ избрани Изпълнителя за следните дейности: 1.) Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически“ за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР; 2.) Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“; 3.) Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“;4.) Оценка на съответствието и Упражняване на независим Строителен надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“; 5.) Осигуряване на информация и комуникация по проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“, при спазване на принципите на свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги, както и с произтичащите от тях принципи на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, взаимно признаване, пропорционалност, публичност и прозрачност.
Дейност 3: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически“ за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР – 1.) Изготвен инвестиционен проект във фаза „Технически“ за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“, в пълно съответствие и съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и с Функционалните изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата за съответната социална услуга. 2.) Изготвен инвестиционен проект във фаза „Технически“ за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“, в пълно съответствие и съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и с Функционалните изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата за съответната социална услуга. 3.) Съгласувана техническа документация за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ с Министерство на труда и социалната политика. 4.) Съгласувана техническа документация за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ с Министерство на труда и социалната политика. 5.) Осъществен авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ 6.) Осъществен авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“.
Дейност 4: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и на обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ – Изпълнени качествено, в срок и в съответствие с инвестиционния проект във фаза „Технически“ строително-монтажни работи на обекта, при спазване на националното законодателство в областта на строителството и инвестиционното проектиране, изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ и Управляващия орган. Изградени следните обекти: – „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“, и – „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“.
Дейност 5: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ – Доставено и монтирано цялостното оборудване и обзавеждане на сградите, необходимо за предоставянето на новите за Община Белоградчик социални услуги, в съответствие с Функционалните изисквания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ и на Министерството на труда и социалната политика. Оборудвани и обзаведени следните обекти: – „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“, и – „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“.
Дейност 6: Оценка на съответствието и Упражняване на независим Строителен надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ – Упражнен строителен надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на двата обекта, съставени всички актове и протоколи, съгласно националното законодателство.
Дейност 7: Осигуряване на информация и комуникация по проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“- Изготвени и монтирани/разпространени Плакати – 5бр., Билборд – 1бр., Постоянна обяснителна табела – 2бр., Рекламен банер със стойка – 5бр., Дипляни – 2000бр., Папки – 1000бр. и Промоционални чаши – 200бр. Химикалки – 400бр., Моливи – 400бр. и Информационни стикери – 200бр., поддържане и публикуване на Актуална информация на официалната страница на Бенефициента Община Белоградчик. Организирани и проведени два броя пресконференции, една за откриването и една за закриването на проекта. Организирана и проведена Церемония за ефективния старт на проекта „Първа копка“

Единен информационен портал: www.eufunds.bg
Официален електронен адрес на Бенефициента: www.belogradchik.bg

Публикувано на: 30/03/2018

Обява пресконференция

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИКУВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

На 30.03.2018 г., от 11.00 часа в заседателна зала /ет. 2/ на Община Белоградчик, ще се проведе стартираща пресконференция по проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-5.001-0016-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Дневен ред:

30 март 2017 г., 11:00-12:30

гр. Белоградчик, сграда на Общинска администрация Белоградчик – заседателна зала

11:00 – 11:15 часа – Регистрация на участниците

11:15–11:20 часа – Встъпителни слова на ръководството на Община Белоградчик

11:20–12:00 часа – Представяне/презентация на проект с наименование „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик”, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-5.001-0016-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. /Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Наименование на проект, Бенефициент, Стойността на проекта, Съфинансиране от ЕФРР, Начало на проекта, Край на проекта, Общата цел, Основни дейности, Постигнати резултати/.

12:00-12:30 часа – Въпроси и мнения

Публикувано на: 26/03/2018

Проект „Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районен съд и прокуратура, гр. Белоградчик”, ДФБП № BG16RFOP001-2.001-0135-C01

ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК
Обща цел: намаляване на потреблението на енергия, емисиите на парниковите газове, подобряване средата на живот.
Специфичната цел подобряване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – Районен съд и прокуратура – Белоградчик.
Обща стойност: 207 057.86 лв.
Национално съфинансиране – 31 058.68 (15%)
Европейско съфинансиране – 175 999.18 (85%)
Дата на стартиране – 02.11.2016 г.
Дата на приключване – 02.05.2019

Проектното предложение е насочен към внедряване на енергийни мерки в сграда на държавната администрация, целящо подобряване на енергийната и ефективност, което от своя страна ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и съответно удължаване на експлоатационния живот на сградата. В проекта обекта на интервенция е сграда на Районен съд и прокуратура – Белоградчик, публична държавна собственост, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 45. С реализацията на проектните дейности, насочени към енергийното обновяване на сградата ще са облагодетелствани не само ползвателите, от страна заетите служители в районния съд, но и гражданите на града от гледна точка на архитектурно обновена сграда и осъвремена градска среда. Още повече подобряването на външния облик и цялостната визия на обекта на интервенция ще се създадат условия за по-добра работна среда, комфорт и повишаване качеството на жизнената среда. Предвидените дейности за изпълнение са в съответствие с предписаните мерки в енергийни и технически обследвания за сградата, водещи до подобряване както на цялостните енергийни характеристики на сградата, но и подобряване по отношение на конструктивна устойчивост.

Основните дейности и очаквани резултати:
1. Осигуряване на необходимата организация и управление на проекта, с очаквани резултати: Сформиран екип за изпълнение на проекта; Изработен план за действие; Провеждани регулярни работни срещи на екипа; Изготвени и проведени процедура за избор на изпълнител; Осъществен мониторинг и контрол по сключени договори.
2. Осъществяване на инженеринг за енергийна ефективност на сграда на държавната администрация – „Районен съд и прокуратура“, гр. Белоградчик, с очаквани резултати: Изготвен инвестиционен проект; Осъществени строително-монтажни работи на обекта; Осъществен авторски надзор и въведен обект в експлоатация
3. Осъществяване на строителен надзор, с очакван резултат: Осъществен строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи
4. Изготвяне на доклади за съответствие на инвестиционни проекти, с очакван резултат: Изготвени доклади за съответствие на инвестиционен проект
5. Информация и комуникация, с очаквани резултати: изработени и осъществени: Публикации – 1 бр. , Плакати – 1 бр., Информационни брошури – 100 бр., Постоянна обяснителна табела – 1 бр.
6. Осъществяване на независим финансов одит, с очакван резултат Осъществен финансов одит, изготвен одитен доклад към окончателния финансов отчет на проекта.

Публикувано на: 09/02/2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

logos_srОбщина Белоградчик е сключила договор за отпускане на  безвъзмездна финансова помощ № 05/07/2/0/00589 от 21.12.2017г. с Държавен фонд “Земеделие“ за изпълнение на одобрен проект и сключен договор за отпускане на финансова помощ № 05/07/2/0/00589 от 21.12.2017г., осъществяван в рамките на Програма за селските райони 2014-2020, подмярка 7.2 от Мярка 7.

В рамките на проекта се предвижда да се изпълняват строително-ремонтни дейности по следните улици:

  1. Улица „Миджур“
  2. Улица „Стара планина“
  3. Улица „Н. Й. Вапцаров“
  4. Локално жк. „Здравец“
  5. Улица „Доц. Д-р Емил Павлов“
  6. Улица „Кольо Фичето“
  7. Булевард „Съединение“
  8. Улица „Белоградчишки проход“

Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ, е в размер  на 1 945 780,10 лв., в това число европейско финансиране – 1 653 913,00 лева и национално съфинансиране – 291 867,10 лева.

Чрез реализацията на проекта ще се повиши стандарта на местното население и икономическото развитие на региона, ще бъдат привлечени повече хора, независимо от възраст, пол и етническа принадлежност, ще привлече инвеститори и неминуемо ще повлияе върху разкриването на свободни работни места в дългосрочен и/или трудовата мобилност на хората в краткосрочен план.

 

Начало на проекта: 21.12.2017 г.

Край на проекта: 21.12.2020 г.

Публикувано на: 27/12/2017

`