СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОПАЗВАНЕ И АТРАКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК И БОЛЕВАЦ”

На 08.10.2021 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Младежки дом, гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски” № 4А  ще се проведе стартираща пресконференция по проект „Опазване и атрактивно представяне на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац”,  Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-106/ 17.05.2021 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество… Прочети повече

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БФП: „ОПАЗВАНЕ И АТРАКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК И БОЛЕВАЦ”

Информация за сключен договор за БФП Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-106/ 17.05.2021 г. „Опазване и атрактивно представяне на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац” Финасираща програма: Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Бенефициент: Община Белоградчик –… Прочети повече

Община Белоградчик, в качеството си на бенефициент, успешно реализира Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0023-C01, наименование на проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Проектното предложение е насочено към внедряване на енергийни мерки в многофамилна жилищна сграда и сграда ПОС за предоставяне на социални и образователни услуги, целящо подобряване на енергийната им ефективност, което от своя страна ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и съответно удължаване на експлоатационния живот на сградите. В проекта обектите на интервенция… Прочети повече

Заключителна пресконференция по проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”

На 23.02.2021 г., от 11:00 часа, в заседателна зала на Община Белоградчик ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.002-0023-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони… Прочети повече

Стартираща пресконференция по Проект „Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа за деца и младежи в риск“

На 15.10.2020 г. от 13.00 часа в залата на Младежки дом – Белоградчик ще се проведе стартираща конференция по представяне на Проект „Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа за деца и младежи в риск“, Договор BG05M9OP001-2.019-0020-C01, Процедура BG05M9OP001-2.019 , Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите,  ЕТАП 2 – предоставянето на социални  и интегрирани… Прочети повече