ТУРЛАЦИ И ТОРЛАЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ СЕ СРЕЩНАХА В САЛАШ И БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ГРЕЙНАХА СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Реализирани

Приключва изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа”

     logos  Община Белоградчик в качеството си на партньор на Агенцията за социално подпомагане, съгласно сключено Партньорско споразумение № BG 05-0501-1/24.03.2015г., успешно реализира всички дейности, заложени в Проект  „Нови възможности за грижа” по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001 –С0001.

Целта на проекта бе намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.В резултат от изпълнение на дейностите по проекта, се осигури непрекъснатост на ползване на услугата „Личен асистент” и се подобри достъпът до основни социални и здравни услуги, с оглед преодоляване на социалната изолация на лицата, които са в пълна невъзможност да се обслужват сами или се нуждаят от помощ и подкрепа при извършването на различни ежедневни дейности и осъществяване на социални контакти. (още…)

Публикувано на: 17/03/2016

Изпълнени проекти

Публикувано на: 05/03/2014

`