Приключва изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа”

       Община Белоградчик в качеството си на партньор на Агенцията за социално подпомагане, съгласно сключено Партньорско споразумение № BG 05-0501-1/24.03.2015г., успешно реализира всички дейности, заложени в Проект  „Нови възможности за грижа” по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен… Прочети повече