ПРОГРАМА НА БЕЛОГРАДЧИШКИ ПАНАИР 2019 - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИ ЗА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2019 - Виж повече   |  

Проекти

Депозирани проекти

Публикувано на: 05/03/2014

Изпълнени проекти

Публикувано на:

 

 

Текущи проекти

 

info.site1 info.site2

Публикувано на:

КАНДИДАТСТВАНЕ, ОЦЕНКА, СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

КАНДИДАТСТВАНЕ, ОЦЕНКА, СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.001„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

 

  1. Учредяване и регистриране на СС в многофамилни жилищни сгради

Безвъзмездна финансова помощ за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда може да се предоставя само на СС на допустима сграда.

ВАЖНО!

За целите на обновяването е необходимо да се регистрира едно СС за тази част от сградата, която представлява блок-секция, независимо от броя на входовете в нея или за цялата сграда. Избраният управителен съвет действа от името на всички собственици в блок-секцията/сградата.

При вече регистрирано сдружение за управление на някой от входовете, при наличие на повече от един вход в блок-секцията/сградата, следва да се регистрира СС по силата на ново учредително събрание. Пререгистрацията на сдружението следва да отчита всички изисквания на ЗУЕС и на тези указания.

Учредяване и регистриране на СС се извършва по реда на раздел III от ЗУЕС. В Споразумението за създаване на сдружение (приложение № 5 по образец), следва да се посочи предметът на дейност на сдружението (в конкретния случай по чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС): “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредяват сдружение.“.   (още…)

Публикувано на: 04/01/0201

`