„БАЛ С МАСКИ“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  НА „ТРИФОН ЗАРЕЗАН“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Проекти

Община Белоградчик продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа”

Konica Minolta C224e-20151217155223Община Белоградчик продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа”, съгласно сключено Партньорско споразумение № BG 05-0501-1/24.03.2015г. е Агенцията за социално подпомагане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г„ бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001 -С0001.
Целта на проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване , както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
В рамките на одобрената за общината месечна часова квота, съобразно потребностите и формирания индивидуален месечен бюджет часове на нуждаещите се от грижи, първоначално през м.май 2015г. са сключени 35 договори с потребители /деца и възрастни лица/ и 32 трудови договори с избраните от тях лични асистенти. В хода на изпълнение на проекта, при отпадане на потребители и лични асистенти, на мястото на освободените се включват нови лични асистенти и потребители от списъка на чакащите кандидати. Към края на месец септември 2015г„ общия брой на участниците, обхванати от дейността „Предоставяне на социалната услуга ЛА” за периода от стартиране на проекта до момента, е 40 потребители и 38 лични асистенти. През м.октомври предстои да се проведе поддържащо обучение на назначените лични асистенти.
Настоящата информация за текущото изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” в Община Белоградчик се публикува съобразно изискванията на Единния наръчник на бенефициета за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.

Публикувано на: 29/09/2015

Проект „Нови възможности за грижи”

Konica Minolta C224e-20151217155223Проект „Нови възможности за грижа” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи”, по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. се осъществява с финансовата подкрепа на ОП РЧР, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Основната цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване , както и създаване възможности за социално включване.
Във връзка с изпълнение на Проект „Нови възможности за грижа” по ОП „РЧР” 2014- 2020г„ бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M90P001-2.2015.001 -С0001, между Агенцията за социално подпомагане, чрез главна дирекция „Социално подпомагане” и кмета на Община Белоградчик е сключено Партньорско споразумение № BG 05-0501-1/24.03.2015г.
В определения срок за прием на документи, 09.04.2015г. в Община Белоградчик са подадени заявления от 94 бр. кандидат потребители за ползване на услугата и 87 бр. кандидати за лични асистенти. При приемане на заявленията е осигурен равен достъп за кандидатстване за ползване на услугата на всяко лице от определената в проекта целева група, с предоставена възможност за заявяване на предпочитан личен асистент, отговарящ на критериите по проекта. В рамките на дейностите по проекта е извършена оценка на потребностите в дома на подалите заявления лица с увреждания или невъзможност за самообслужване от служители на Д «Социално подпомагане» гр. Белоградчик. Съобразно формирания индивидуален месечен бюджет, назначена комисия от общината е класирала и направила подбор за включване на най-нуждаещите се кандидат потребители. Извършена е индивидуална оценка и на кандидатите за лични асистенти след проведено интервю събеседване. На одобрените кандидати е проведено двудневно въвеждащо обучение през м.май 2015г.
Реалното стартиране на дейността «Предоставяне на социалната услуга ЛА» в община Белоградчик е на 25.05.2015г. с определен срок за приключване 29.02.2016г. Съгласно сключеното Партньорско споразумение по проекта определената квота за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” в община Белоградчик е 3600 часа месечно. В тази връзка са сключени договори с 35 потребители – лица, които са в пълна невъзможност да се обслужват сами или се нуждаят от помощ и подкрепа при извършването на различни ежедневни дейности и осъществяването на социални контакти. Назначени са 32 лични асистенти, които да предоставят услугата „Личен асистент” на потребителите почасово, съобразно изготвени индивидуални планове.

Публикувано на: 29/05/2015

`