СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ - Виж повече   |  УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ В НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - Виж повече   |  

Проекти

Приложения за Сдружение на собственици

Приложение_2_Покана_за_свикване_на_ОС_учредяване_на_СС

Приложение_3_Протокол_от_залепване_на_покана_учредяване_на_СС

Приложение_4_

Протокол_от_ОС_за_учредяване_на_СС

Приложение_5_Споразумение_за_създаване_на_СС

Приложение_6_Заявление_за интерес

Приложение_7_Справка_за_ССО

Приложение_8_Покана_за_свикване_на_ОС_наСС

Приложение_9_Протокол_от_залепване_на_покана_за_ОС_на_СС

Приложение_10_Протокол_от_ОС_на_СС

Приложение_11_Договор_СС_Община

Приложение_12_Декларация_нечлен_на_СС

Приложение_13_Покана_за_свикване_на_ОС_на_собственици_ЕС

Приложение_14_Протокол_от_залепване_на_покана_за_ОС_на_собственци_ЕС

Приложение_15_Протокол_от_ОС_на_собственици_ЕС

Публикувано на: 04/01/2016

РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.001„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИКО Б Я В А

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА МНОГОФАМИЛНИ И ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ОТ 04.01.2016 Г. ДО 28.01.2016 Г., ВСЕКИ ДЕН ОТ 17:30 ЧАСА, В СГРАДА НА ОБЩИНА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕЛОГРАДЧИК, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ  ИНФОРМАЦИОННИ РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И СРЕЩИ ЗА РЕДА, ЕТАПИТЕ, ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ДЕЙНОСТИ, ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.001„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

 

БОРИС НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Публикувано на:

РЕДА, ЕТАПИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.001„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИКРЕДА, ЕТАПИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.001„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

Наименование на финансиращ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

Наименование на финансираща програма: ОП ”Региони в растеж” 2014 – 2020, Процедура BG16RFOP001-2.001„Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони”;

Наименование на бенефициент: Община Белоградчик;

Стойност: Обща стойност 2 225 269,05 лв., 85% европейско финансиране – 1 891 478,68 лв., 15 % национално финансиране – 333 790,37 лв.

Краен срок за кандидатстване: 15.03.2016 г. или 31.05.2016 г.

Приоритетната ос е насочена към внедряване на енергийни мерки в многофамилните и еднофамилни жилищни сгради, целящо подобряване на енергийната им ефективност, което от своя страна ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и съответно удължаване на експлоатационния живот на сградите.

Допустимите кандидати са собственици на еднофамилни и многофамилни  жилищни сгради.

При интервенции върху еднофамилни жилищни сгради:

Интервенции върху еднофамилни жилищни сгради са допустими, само когато сградите се използват единствено за жилищни нужди, в тях не се извършва стопанска дейност и не се отдават под наем. Помощта се предоставя изключително за собственици, които са социално слаби /Лице, което има право на целева помощ за отопление, тъй като отговаря на нормативно определените за това условия/ и получават социални помощи от общината или от държавата, т.е. физически лица, които не извършват стопанска дейност. Жилищата трябва да са масивни сгради и да са проектирани преди 26.04.1999 г. (още…)

Публикувано на:

Проект „Нови възможности за грижа”

logosОбщина Белоградчик продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” съгласно сключено Партньорско споразумение № BG 05-0501 -1 /24.03.2015г. с Агенцията за социално подпомагане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г„ бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M90P001 -2.2015.001 -С0001.

Целта на проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване , както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Към момента в община Белоградчик 32 лични асистенти обгрижват 34 потребители – лица, които са в пълна невъзможност да се обслужват сами или се нуждаят от помощ и подкрепа при извършването на различни ежедневни дейности и осъществяването на социални контакти. В изпълнение на дейностите по проекта, през м.октомври се проведе поддържащо обучение на назначените лични асистенти.
„Личен асистент” е изключително полезна и търсена социална услуга в общината. Тя се предоставя почасово в домашна среда, съгласно изготвени индивидуални планове на всеки потребител. При срещите на екипа за управление на общинско ниво с участниците в проекта се установява, че няма нарушения и сигнали за некачествено предоставяне на услугите от страна на назначените лични асистенти.
Настоящата информация за текущото изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” в Община Белоградчик се публикува съобразно изискванията на Единния наръчник на бенефициета за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.

Публикувано на: 17/12/2015

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ“ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, ПРОЦЕДУРА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Предоставянето на социални услуги е от изключително значение за хората от община Белоградчик. От 01.11.2015г. СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ „ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ“ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, ПРОЦЕДУРА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“. Насочен е изключително към предоставяне на интегрирани услуги за лица в невъзможност за самообслужване над 65 години и за лица с увреждания. Специфичните цели са свързани със социалното им включване и повишаване качеството на живот, улеснен достъп до основни социални и здравни услуги, осигуряване на психологическа подкрепа и индивидуално консултиране. Предоставянето на интегрирани и дългосрочни грижи в домашна среда улеснява потребителите на тези услуги като допринася разширяването на възможностите за подобряване качеството им на живот.
За предоставянето на социалните услуги от януари – 2016г. ще бъдат наети 15 домашни санитари и 5 социални асистенти. През месец март 2016г. ще бъдат наети още 11 бр. лични асистенти.
Подборът на потребителите ще бъде извършен на два етапа. В първия етап ще бъдат включени лицата, които ще ползват услугите, предоставяни от домашните санитари и социалните асистенти. Вторият етап на подбор ще бъде извършен след приключване на проекта „Нови алтернативи“. След извършване на социална оценка на потребностите на потребителите, ще бъдат включени лица, ползващи услугите, предоставяни от 11-те лични асистенти. Предоставянето на услугите ще се извършва съобразно изготвен индивидуален план за всеки потребител.
За предоставянето на социалните услуги от януари – 2016г. ще бъдат наети 15 домашни санитари и 5 социални асистенти. През месец март 2016г. ще бъдат наети още 11 бр. лични асистенти.

 

Публикувано на: 16/11/2015

`