НА ТОДОРОВДЕН В САЛАШ - Виж повече   |  ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК И АСОЦИАЦИЯТА НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРОВЕЖДАТ ИНФОРМАЦИОННО ПЪТУВАНЕ - Виж повече   |  

Проекти

Стартираща пресконференция по проект „Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик”

Проект „Компетентна администрациНа 13.02.2017 г. от 13:00 часа в сграда на Общинска администрация – Белоградчик, ет. 2, Заседателна зала, ще се проведе стартираща пресконференция по проект „Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик”, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0131-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик”, № BG16RFOP001-2.001-0131-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Белоградчик  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Публикувано на: 07/02/2017

Стартираща пресконференция по проект „Осъществяване на енергийна ефективност в сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр. Белоградчик”

Проект „Компетентна администрациНа 13.02.2017 г. от 14:00 часа в сграда на Общинска администрация – Белоградчик, ет. 2, Заседателна зала, ще се проведе стартираща пресконференция по проект „Осъществяване на енергийна ефективност в сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр. Белоградчик”, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0136-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Осъществяване на енергийна ефективност в сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр. Белоградчик”, № BG16RFOP001-2.001-0136-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Белоградчик  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Публикувано на:

Приключва изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа”

     logos  Община Белоградчик в качеството си на партньор на Агенцията за социално подпомагане, съгласно сключено Партньорско споразумение № BG 05-0501-1/24.03.2015г., успешно реализира всички дейности, заложени в Проект  „Нови възможности за грижа” по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001 –С0001.

Целта на проекта бе намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.В резултат от изпълнение на дейностите по проекта, се осигури непрекъснатост на ползване на услугата „Личен асистент” и се подобри достъпът до основни социални и здравни услуги, с оглед преодоляване на социалната изолация на лицата, които са в пълна невъзможност да се обслужват сами или се нуждаят от помощ и подкрепа при извършването на различни ежедневни дейности и осъществяване на социални контакти. (още…)

Публикувано на: 17/03/2016

Проект „Нови възможности за грижа”

logosОбщина Белоградчик изпълнява проект  „Нови възможности за грижа” до 29.02.2016г., когато изтича срока на сключеното Партньорско споразумение № BG 05-0501-1/24.03.2015г. с Агенцията за социално подпомагане по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001 –С0001.

Целта на проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

„Личен асистент” е изключително полезна и търсена социална услуга в общината. Тя се предоставя почасово в домашна среда, съгласно изготвени индивидуални планове на всеки потребител. В изпълнение на Дейност 5 по проекта за предоставяне на услугата, през м. януари 2016г. в община Белоградчик 31 лични асистенти обгрижват 33 потребители – лица в пълна невъзможност да се обслужват сами или се нуждаят от помощ и подкрепа при извършването на различни ежедневни дейности и осъществяването на социални контакти. След сключване на анекс към споразумението с АСП за допълнителни часове предоставяне на услугата, през м.февруари 2016г. се включват още 3 нови потребители с 3 новоназначени лични асистенти. При срещите на екипа за управление на общинско ниво с участниците в проекта, както и от проверките на социалните работници от Д СП- Белоградчик се установява, че няма нарушения и сигнали за некачествено предоставяне на услугите от страна на назначените лични асистенти и потребителите. (още…)

Публикувано на: 26/02/2016

`