ТУРЛАЦИ И ТОРЛАЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ СЕ СРЕЩНАХА В САЛАШ И БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ГРЕЙНАХА СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Проекти

Стартираха строително-монтажните работи по енергийно обновяване на сграда „Районен съд и прокуратура, гр. Белоградчик“

Проект „Компетентна администрациНа 27.08.2018 г. се откри строителната площадка и стартираха строително-монтажните работи по енергийно обновяване на сграда  «Районен съд и прокуратура, гр. Белоградчик». Обновяването на сградата се осъществява по проект „Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районен съд и прокуратура, гр. Белоградчик”, № BG16RFOP001-2.001-0135-C01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Дейностите, който се предвиждат за изпълнение са топлоизолиране на външни стени, под и покрив, подмяна на дограма, реконструкция на отоплителна инсталация, подмяна на осветление с енергоспестяващо, конструктивни мерки и мерки по осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районен съд и прокуратура, гр. Белоградчик”, № BG16RFOP001-2.001-0135-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Белоградчик  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”

 

Публикувано на: 27/08/2018

. Обновяването на сградата се осъществява по проект «Осъществяване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик”, № BG16RFOP001-2.001-0133-C01

Проект „Компетентна администраци

На 16.04.2018 г. с Протокол за откриване на строителна площадка стартираха строително-монтажните работи на обект Районно /полицейско/ управление, Белоградчик. Обновяването на сградата се осъществява по проект «Осъществяване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик”, № BG16RFOP001-2.001-0133-C01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Дейностите, който се предвиждат за изпълнение са топлоизолиране на външни стени, под и покрив, подмяна на дограма, реконструкция на отоплителна инсталация, подмяна на осветление с енергоспестяващо и конструктивни мерки.

“Този документ е създаден в рамките на проект «Осъществяване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик”, № BG16RFOP001-2.001-0133-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Белоградчик  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”

Публикувано на: 16/04/2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Информация за сключен Договор за БФП:

Договор за Безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP001-5.001-0016-C01 „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик”

Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“
Управляващ орган на ОПРР 2014-2020: Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“
Процедура за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
Бенефициент: Община Белоградчик, Област Видин, Р. България
Обща стойност на проекта: 1 146 329.08 лв. с вкл. ДДС
Безвъзмездна финансова помощ: 100%
Съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие: 85%, 974379,42 лв. с вкл. ДДС
Национално съфинансиране: 15%, 171949,36 лв. с вкл. ДДС
Продължителност на проекта: 24 месеца
Дата на стартиране изпълнението: 01.12.2017 г.
Дата на приключване изпълнението: 01.12.2019 г.

Кратко описание на проекта:

Проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“ включва създаване на три нови за Община Белоградчик социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип в общинския център град Белоградчик. Проектът е насочен към успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в близка до семейната среда в общността, гарантирайки правото на децата на достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните им потребности. С реализацията му, Община Белоградчик има за цел да открие три нови адекватни и ефективни социални услуги, които да допринесат за прекратяването на институционалния модел на грижа за деца. Обектите на инвестицията „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ ще се реализират на територията на град Белоградчик, в имоти общинска собственост.
„Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ ще се реализира в УПИ XI-30, кв.32 с административен адрес ул. „Княз Ал. Батенберг“ №6, гр. Белоргадчик
„Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ ще се реализира в УПИ Х-947, кв.82 с административен адрес ул.“Дедо Божин“ №10, гр. Белоградчик

Цели на проекта:
Основната цел на проекта е развитие на социалната инфраструктура чрез създаване на три нови за Община Белоградчик социални услуги, а именно: Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип.
Специфични цели на проекта:
• Специфична цел 1: Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид социални услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца;
• Специфична цел 2: Осигуряване на възможности за социално включване и равен достъп до публични услуги на деца и младежи в риск или с двигателни или психически увреждания;
• Специфична цел 3: Осигуряване на качествена грижа за децата и младежите, включително за децата с увреждания и техните семейства, чрез създаване на широк набор от интегрирани социални услуги.

Дейности по проекта и очаквани резултати:
Дейност 1: Организация и управление на проекта – Подготвени всички необходими технически и финансови отчети по проекта, отчитащи напредъка, постигнатите цели и очаквани резултати от изпълнението му, както и всички предвидени искания за плащания. Качествена и навременна координация и комуникация с Управляващия орган, външните Изпълнители, заинтересованите страни и целевите групи и всички други, имащи отношение към настоящия проект. Недопускане на нередности и забавяния при изпълнението на проекта и следене за качественото изпълнение на всички предвидени в проекта дейности. Осъществено финално техническо и финансово отчитане на проекта.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на Изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки – Провеждане на процедури за избор на Изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки са 5 /пет/ броя подготвени и проведени процедури за избор на Изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки и съответно 5 /пет/ избрани Изпълнителя за следните дейности: 1.) Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически“ за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР; 2.) Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“; 3.) Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“;4.) Оценка на съответствието и Упражняване на независим Строителен надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“; 5.) Осигуряване на информация и комуникация по проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“, при спазване на принципите на свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги, както и с произтичащите от тях принципи на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, взаимно признаване, пропорционалност, публичност и прозрачност.
Дейност 3: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически“ за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР – 1.) Изготвен инвестиционен проект във фаза „Технически“ за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“, в пълно съответствие и съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и с Функционалните изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата за съответната социална услуга. 2.) Изготвен инвестиционен проект във фаза „Технически“ за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“, в пълно съответствие и съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и с Функционалните изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата за съответната социална услуга. 3.) Съгласувана техническа документация за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ с Министерство на труда и социалната политика. 4.) Съгласувана техническа документация за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ с Министерство на труда и социалната политика. 5.) Осъществен авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ 6.) Осъществен авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“.
Дейност 4: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и на обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ – Изпълнени качествено, в срок и в съответствие с инвестиционния проект във фаза „Технически“ строително-монтажни работи на обекта, при спазване на националното законодателство в областта на строителството и инвестиционното проектиране, изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ и Управляващия орган. Изградени следните обекти: – „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“, и – „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“.
Дейност 5: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ – Доставено и монтирано цялостното оборудване и обзавеждане на сградите, необходимо за предоставянето на новите за Община Белоградчик социални услуги, в съответствие с Функционалните изисквания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ и на Министерството на труда и социалната политика. Оборудвани и обзаведени следните обекти: – „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“, и – „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“.
Дейност 6: Оценка на съответствието и Упражняване на независим Строителен надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ – Упражнен строителен надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на двата обекта, съставени всички актове и протоколи, съгласно националното законодателство.
Дейност 7: Осигуряване на информация и комуникация по проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“- Изготвени и монтирани/разпространени Плакати – 5бр., Билборд – 1бр., Постоянна обяснителна табела – 2бр., Рекламен банер със стойка – 5бр., Дипляни – 2000бр., Папки – 1000бр. и Промоционални чаши – 200бр. Химикалки – 400бр., Моливи – 400бр. и Информационни стикери – 200бр., поддържане и публикуване на Актуална информация на официалната страница на Бенефициента Община Белоградчик. Организирани и проведени два броя пресконференции, една за откриването и една за закриването на проекта. Организирана и проведена Церемония за ефективния старт на проекта „Първа копка“

Единен информационен портал: www.eufunds.bg
Официален електронен адрес на Бенефициента: www.belogradchik.bg

Публикувано на: 30/03/2018

Обява пресконференция

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИКУВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

На 30.03.2018 г., от 11.00 часа в заседателна зала /ет. 2/ на Община Белоградчик, ще се проведе стартираща пресконференция по проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-5.001-0016-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Дневен ред:

30 март 2017 г., 11:00-12:30

гр. Белоградчик, сграда на Общинска администрация Белоградчик – заседателна зала

11:00 – 11:15 часа – Регистрация на участниците

11:15–11:20 часа – Встъпителни слова на ръководството на Община Белоградчик

11:20–12:00 часа – Представяне/презентация на проект с наименование „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик”, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-5.001-0016-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. /Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Наименование на проект, Бенефициент, Стойността на проекта, Съфинансиране от ЕФРР, Начало на проекта, Край на проекта, Общата цел, Основни дейности, Постигнати резултати/.

12:00-12:30 часа – Въпроси и мнения

Публикувано на: 26/03/2018

Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИКФинансиращ програма: Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.;
Финансиращ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
Бенефициент: Община Белоградчик
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0131-C01
Наименование на проект „Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик”
Обща цел: Намаляване на потреблението на енергия, емисиите на парниковите газове, подобряване средата на живот
Специфичната цел е подобряване на енергийната ефективност на обществените административни сгради.
Обща стойност: 606 961,37 лв.
Национално съфинансиране – 90 474,20 (15%)
Европейско съфинансиране – 512 687,17 (85%)
Съфинансиране от Община Белоградчик – 3800
Дата на стартиране – 07.10.2016 г.
Дата на приключване – 07.04.2019
Обекти на интервенция: Общинска администрация – Белоградчик – гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6 и Помощна админинстративна сграда – гр. Белоградчик, ул. „Алеко Константинов” № 5 (още…)

Публикувано на: 20/02/2018

`