„ГОРЧИВИ ГРОЗДОВИ ЗЪРНА“ - Виж повече   |  БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА - Виж повече   |  

Проекти

Обява пресконференция

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИКУВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

На 30.03.2018 г., от 11.00 часа в заседателна зала /ет. 2/ на Община Белоградчик, ще се проведе стартираща пресконференция по проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-5.001-0016-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Дневен ред:

30 март 2017 г., 11:00-12:30

гр. Белоградчик, сграда на Общинска администрация Белоградчик – заседателна зала

11:00 – 11:15 часа – Регистрация на участниците

11:15–11:20 часа – Встъпителни слова на ръководството на Община Белоградчик

11:20–12:00 часа – Представяне/презентация на проект с наименование „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик”, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-5.001-0016-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. /Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Наименование на проект, Бенефициент, Стойността на проекта, Съфинансиране от ЕФРР, Начало на проекта, Край на проекта, Общата цел, Основни дейности, Постигнати резултати/.

12:00-12:30 часа – Въпроси и мнения

Публикувано на: 26/03/2018

Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИКФинансиращ програма: Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.;
Финансиращ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
Бенефициент: Община Белоградчик
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0131-C01
Наименование на проект „Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик”
Обща цел: Намаляване на потреблението на енергия, емисиите на парниковите газове, подобряване средата на живот
Специфичната цел е подобряване на енергийната ефективност на обществените административни сгради.
Обща стойност: 606 961,37 лв.
Национално съфинансиране – 90 474,20 (15%)
Европейско съфинансиране – 512 687,17 (85%)
Съфинансиране от Община Белоградчик – 3800
Дата на стартиране – 07.10.2016 г.
Дата на приключване – 07.04.2019
Обекти на интервенция: Общинска администрация – Белоградчик – гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6 и Помощна админинстративна сграда – гр. Белоградчик, ул. „Алеко Константинов” № 5 (още…)

Публикувано на: 20/02/2018

Проект „Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районен съд и прокуратура, гр. Белоградчик”, ДФБП № BG16RFOP001-2.001-0135-C01

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
Обща цел: намаляване на потреблението на енергия, емисиите на парниковите газове, подобряване средата на живот.
Специфичната цел подобряване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – Районен съд и прокуратура – Белоградчик.
Обща стойност: 207 057.86 лв.
Национално съфинансиране – 31 058.68 (15%)
Европейско съфинансиране – 175 999.18 (85%)
Дата на стартиране – 02.11.2016 г.
Дата на приключване – 02.05.2019

Проектното предложение е насочен към внедряване на енергийни мерки в сграда на държавната администрация, целящо подобряване на енергийната и ефективност, което от своя страна ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и съответно удължаване на експлоатационния живот на сградата. В проекта обекта на интервенция е сграда на Районен съд и прокуратура – Белоградчик, публична държавна собственост, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 45. С реализацията на проектните дейности, насочени към енергийното обновяване на сградата ще са облагодетелствани не само ползвателите, от страна заетите служители в районния съд, но и гражданите на града от гледна точка на архитектурно обновена сграда и осъвремена градска среда. Още повече подобряването на външния облик и цялостната визия на обекта на интервенция ще се създадат условия за по-добра работна среда, комфорт и повишаване качеството на жизнената среда. Предвидените дейности за изпълнение са в съответствие с предписаните мерки в енергийни и технически обследвания за сградата, водещи до подобряване както на цялостните енергийни характеристики на сградата, но и подобряване по отношение на конструктивна устойчивост.

Основните дейности и очаквани резултати:
1. Осигуряване на необходимата организация и управление на проекта, с очаквани резултати: Сформиран екип за изпълнение на проекта; Изработен план за действие; Провеждани регулярни работни срещи на екипа; Изготвени и проведени процедура за избор на изпълнител; Осъществен мониторинг и контрол по сключени договори.
2. Осъществяване на инженеринг за енергийна ефективност на сграда на държавната администрация – „Районен съд и прокуратура“, гр. Белоградчик, с очаквани резултати: Изготвен инвестиционен проект; Осъществени строително-монтажни работи на обекта; Осъществен авторски надзор и въведен обект в експлоатация
3. Осъществяване на строителен надзор, с очакван резултат: Осъществен строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи
4. Изготвяне на доклади за съответствие на инвестиционни проекти, с очакван резултат: Изготвени доклади за съответствие на инвестиционен проект
5. Информация и комуникация, с очаквани резултати: изработени и осъществени: Публикации – 1 бр. , Плакати – 1 бр., Информационни брошури – 100 бр., Постоянна обяснителна табела – 1 бр.
6. Осъществяване на независим финансов одит, с очакван резултат Осъществен финансов одит, изготвен одитен доклад към окончателния финансов отчет на проекта.

Публикувано на: 09/02/2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

logos_srОбщина Белоградчик е сключила договор за отпускане на  безвъзмездна финансова помощ № 05/07/2/0/00589 от 21.12.2017г. с Държавен фонд “Земеделие“ за изпълнение на одобрен проект и сключен договор за отпускане на финансова помощ № 05/07/2/0/00589 от 21.12.2017г., осъществяван в рамките на Програма за селските райони 2014-2020, подмярка 7.2 от Мярка 7.

В рамките на проекта се предвижда да се изпълняват строително-ремонтни дейности по следните улици:

 1. Улица „Миджур“
 2. Улица „Стара планина“
 3. Улица „Н. Й. Вапцаров“
 4. Локално жк. „Здравец“
 5. Улица „Доц. Д-р Емил Павлов“
 6. Улица „Кольо Фичето“
 7. Булевард „Съединение“
 8. Улица „Белоградчишки проход“

Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ, е в размер  на 1 945 780,10 лв., в това число европейско финансиране – 1 653 913,00 лева и национално съфинансиране – 291 867,10 лева.

Чрез реализацията на проекта ще се повиши стандарта на местното население и икономическото развитие на региона, ще бъдат привлечени повече хора, независимо от възраст, пол и етническа принадлежност, ще привлече инвеститори и неминуемо ще повлияе върху разкриването на свободни работни места в дългосрочен и/или трудовата мобилност на хората в краткосрочен план.

 

Начало на проекта: 21.12.2017 г.

Край на проекта: 21.12.2020 г.

Публикувано на: 27/12/2017

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

logos_srОбщина Белоградчик е сключила договор за отпускане на  безвъзмездна финансова помощ № 05/07/2/0/00627 от 21.12.2017г. с Държавен фонд “Земеделие“ за изпълнение на одобрен проект и сключен договор за отпускане на финансова помощ № 05/07/2/0/00627 от 21.12.2017г., осъществяван в рамките на Програма за селските райони 2014-2020, подмярка 7.2 от Мярка 7.

В рамките на проекта се предвижда да се изпълняват строително-ремонтни дейности по следните общински пътища:

 • Участък от клон VID 3006 на път /VID 1004 Чифлик – Стакевци/ – Праужда от км 1+150 до км 1+545.421;
 • Участък от клон VID 1003 на път /III-102, Бела-Белоградчик/- граница общ. Белоградчик – Димово/ – Орешец – Медовница – /I-1/ от км 0+860 до км 1+860;
 • Участък от клон VID 1013 на път /III-1401, Белоградчик/ от км 0+000 до км 1+263.469 /;
 • Участък от клон VID 3011 на път /III-1401, Вещица – Белоградчик/ – Дъбравка от км 0+000 до км 1+149.690;

Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ, е в размер  на 2 536 786,86 лв., в това число европейско финансиране – 2 156 268,83 лева и национално съфинансиране – 380 518,03 лева.

Чрез реализацията на проекта ще се повиши стандарта на местното население и икономическото развитие на региона, ще бъдат привлечени повече хора, независимо от възраст, пол и етническа принадлежност, ще привлече инвеститори и неминуемо ще повлияе върху разкриването на свободни работни места в дългосрочен и/или трудовата мобилност на хората в краткосрочен план.

 

Начало на проекта: 21.12.2017 г.

Край на проекта: 21.12.2020 г.

 

 

Публикувано на:

`