ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове Альоша Вътков – Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ20.02.2020 Ангел Боянов – Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ20.02.2020 Ангел Георгиев – Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ20.02.2020 Боян Иванов – Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ20.02.2020 Валентин… Прочети повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 19.03.2020г./ на настоящия проект на Наредба за насърчаване на инвестициите в община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища… Прочети повече

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОГРАДЧИК (2019-2023г.)

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ С БЕЛОГРАДЧИК мандат 2019-2023г Прикачени файлове СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ С БЕЛОГРАДЧИК мандат 2019-2023г17.02.2020

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 2020-2021Г.

Прикачени файлове ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ04.02.2020

ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 Г.

Прикачени файлове ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 Г.04.02.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/