ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИ ЗА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2019 - Виж повече   |  

Общински съвет

Размер на такса за битови отпадъци за 2016 година

1. Такса за услуги по събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци, обезпеченията по чл.60 и отчисленията по чл.64 от ЗУО и почистване на територии от населените места, предназначени за обществено ползване – за жилищни и вилни имоти на гражданите, както и за жилищните имоти на предприятия, пропорционално върху данъчната оценка както следва:

Вид на услугата За Белоградчик (на хиляда) За другите селища на общината (на хиляда)
1 Сметосъбиране, транспортиране и третиране 2,70 2,20
2 Обезпечения по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО 0,50 0,50
3 Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 0,30 0,30
ОБЩА ТАКСА 3,50 3,00

 

 

2. Такса за услуги по събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци, обезпеченията по чл.60 и отчисленията по чл.64 от ЗУО и почистване на територии от населените места, предназначени за обществено ползване – за нежилищни имоти, пропорционално върху по-високата между данъчната оценка или отчетната стойност, както следва:

 

Вид на услугата За Белоградчик (на хиляда) За другите селища на общината (на хиляда)
1 Сметосъбиране, транспортиране и третиране 5,20 5,20
2 Обезпечения по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО 2,00 2,00
3 Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 0,30 0,30
ОБЩА ТАКСА 7,50 7,50

 

Публикувано на: 27/11/2015

Проект на правилник за организацията и дейността на общински съвет Белоградчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет Белоградчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3./1/ Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

/2/ Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност гражданско участие.

Чл.4./1/ Общинският съвет се състои от 13 съветници и заседава в сградата на Младежки дом и/ или Заседателната зала на община Белоградчик.

/2/ Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на председателския съвет.

/3/ По изключение, с решение на общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

(още…)

Публикувано на: 13/11/2015

Решения на Общински съвет №799 – №813 за 2015г.

Прикачени файлове

Публикувано на: 24/09/2015

`